Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έργα διευθέτησης ρέματος Λάκκας
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,862,424.81
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,862,424.81
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
H περιοχή παρέμβασης του έργου αφορά το ρέμα της Λάκκας και τον παραπόταμο αυτού εντός σχεδίου πόλης (στο όριο μεταξύ των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης 1ης και 3ης Π.Ε.), ενώ οι προβλεπόμενες εργασίες συνίστανται στην διευθέτησή τους με οπλισμένο σκυρόδεμα, στην κατασκευή μίας γέφυρας και μίας οδού πρόσβασης για τον καθαρισμό του ρέματος, στις απαιτούμενες εργασίες  μετατόπισης Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) (ύδρευση, ΔΕΗ, ΟΤΕ) καθώς και στην παρακολούθηση των εργασιών εκτέλεσης από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ο σκοπός υλοποίησης του έργου έγκειται στην θωράκιση της επιλεγείσας αστικής περιοχής από τα  έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, στην οποία κατά το παρελθόν έχουν προξενηθεί διάφορες υλικές ζημιές, ενώ η διάρκεια της ανέρχεται συνολικά σε 20 μήνες.
Κρισιμότητα
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η προτεινόμενη πράξη είναι η αποφυγή πρόκλησης πλημμυρών στην πόλη της Ηγουμενίτσας και κυρίως στο πεδινό τμήμα της 1ης και 3ης Π.Ε. Ηγουμενίτσας λόγω υπερχείλισης του ρέματος που θα μπορούσαν με τη σειρά τους να προξενήσουν υλικές καταστροφές και να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές των πολιτών. Η αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης έγκειται και στο γεγονός ότι το προς διευθέτηση ρέμα της Λάκκας έχει περιληφθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05).
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Tα παραδοτέα της πράξης είναι:

•        Διευθέτηση του ρέματος Λάκκας εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης για μήκος 318m καθώς και του παραποτάμου αυτού για μήκος 208m.

•        Μία γέφυρα άνωθεν του διευθετημένου ρέματος Λάκκας συνολικής επιφάνειας 324 m2

•        Αρχαιολογικές εργασίες παρακολούθησης και (εφόσον απαιτηθεί)  εκσκαφικές/σωστικές αρχαιολογικές εργασίες

•        Δίκτυα ΟΚΩ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση) που μετατοπίζονται για την υλοποίηση του έργων διευθέτησης ρέματος Λάκκας

Δείκτες Εκροών
  • 08711.Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
  • CO20.Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.