Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €686,950.40
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €686,950.40
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Το Έργο αφορά στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.
Κρισιμότητα
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στην υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑΜΕΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π. καθώς και των μαθητών που χρήζουν σχετικής υποστήριξης στο σχολικό περιβάλλον, μέσω της πρόσληψης Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (σχολικούς νοσηλευτές) αντίστοιχα.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

1. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ΕΒΠ και ΕΕΠ.

2. Μισθοδοτική κατάσταση σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, για τον έλεγχο της χρονοαπασχόλησης.

Οι δαπάνες που δηλώνονται με τα ανωτέρω μοναδιαία κόστη είναι επιλέξιμες εφόσον επαληθευθεί η υλοποίηση της μονάδας μέτρησης του φυσικού αντικειμένου (ανθρωπομήνας), με βάση τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.

Δείκτες Εκροών
  • 11501.Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
Δείκτες Αποτελέσματος
  • 11509.Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.