Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €10,654,042.80
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €10,652,322.50
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το έργο αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων της πόλης της Κόνιτσας και τη διασύνδεση του μέσω κατασκευής εξωτερικού δικτύου μεταφοράς σε θέση όπου θα κατασκευαστεί η μονάδα Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Κόνιτσας. Με τη δημιουργία των παραπάνω υποδομών, εξασφαλίζεται εφεξής η μη χρήση των απορροφητικών βόθρων στην πόλη της Κόνιτσας και επομένως εξαλείφονται τα όποια προβλήματα ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής.
Κρισιμότητα
Σήμερα η πόλη της Κόνιτσας δε διαθέτει εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων ούτε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ). Η πόλη εξυπηρετείται από απορροφητικούς βόθρους με αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής.Η ανάγκη υλοποίησης του έργου επισφραγίζεται από το γεγονός ότι μετά από την μακροχρόνια διάθεση των ανεπεξέργαστων λυμάτων στο έδαφος μέσω των απορροφητικών βόθρων η ρύπανση του υπεδάφους και κατ' επέκταση των υπογείων υδροφορέων, έχει επιβαρυνθεί αρκετά και απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων, ώστε να αποκατασταθεί η οικολογική ισορροπία και να προστατευθεί ο τελικός αποδέκτης, ο οποίος είναι ο ποταμός Αώος. Επιπλέον, η πράξη στοχεύει στην ικανοποίηση του κοινοτικού και εθνικού πλαισίου και του σχεδίου διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου, αφού αφορά στην ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων διαχείρισης λυμάτων για την πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για οικισμούς Γ' προτεραιότητας.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Η πράξη αφορά: - την κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. Κόνιτσας συνολικού μήκους 27.320m (26.908m αγωγών ελεύθερης επιφάνειας και 412m καταθλιπτικών αγωγών), καθώς και την κατασκευή 3 αντλιοστασίων και - την μελέτη, κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Κόνιτσας με τον αγωγό διάθεσης.
Δείκτες Εκροών
  • CO19.Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
Δείκτες Αποτελέσματος
  • Τ1661.Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.