Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,753,157.83
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,753,157.83
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό συγκρότημα που στεγάζει τις σχολικές μονάδες του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας, επιφάνειας 3.241,67 μ2. Στην υφιστάμενη κατάσταση, το εν λόγω κτιριακό συγκρότημα χαρακτηρίζεται από χαμηλή ενεργειακή απόδοση, με μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου προβλέπονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις: - Προσθήκη περιμετρικού κελύφους για τη θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων. - Θερμομόνωση δωμάτων. - Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με διπλούς υαλοπίνακες. - Τοποθέτηση νέου συστήματος φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης. - Τοποθέτηση νέου συστήματος θέρμανσης με αντλίες θερμότητας. - Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και σύνδεσή του με το δίκτυο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για τον ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (net metering). Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αναμένεται να υλοποιηθούν εντός 18 μηνών και, εκτός της προφανούς μείωσης των λειτουργικών δαπανών του κτιριακού συγκροτήματος, θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση των εκπομπών CO2, θερμική άνεση, βελτιστοποίηση του φωτισμού με την επίτευξη οπτικής άνεσης, ελαχιστοποίηση των φορτίων θέρμανσης και δροσισμού και βελτίωση ποιότητας ζωής, αφού ρυθμίζονται κατάλληλα οι περιβαλλοντικές συνθήκες μέσα στους χώρους, έτσι ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να νιώθουν άνετα και ευχάριστα. Παράλληλα, ο επιδεικτικός χαρακτήρας του κτιρίου και των συστημάτων που θα εφαρμοσθούν αναμένεται να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού.
Κρισιμότητα
Η αναγκαιότητα της πράξης έγκειται στο γεγονός ότι στην υφιστάμενη κατάσταση λειτουργεί παλαιός και μη αποδοτικός λέβητας πετρελαίου, υπάρχει παντελής έλλειψη θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους λόγω παλαιότητας της κατασκευής, υπάρχουν σιδηρά κουφώματα με μονούς υαλοπίνακες τα οποία παρουσιάζουν μεγάλες τιμές συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και τα εγκατεστημένα φωτιστικά σώματα είναι ν παρωχημένης τεχνολογίας. Αποτέλεσμα αυτών είναι οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια και πετρέλαιο θέρμανσης και κατ΄ επέκταση οι λειτουργικές δαπάνες του κτιρίου να καθίστανται στην παρούσα φάση πολύ υψηλές. Με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειες εκτός από την αναμενόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους επιτυγχάνεται παράλληλα μείωση των εκπομπών CO2, αύξηση της θερμικής και οπτικής άνεσης και εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ από την εγκατάσταση Φ/Β.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα παραδοτέα της πράξης είναι η εφαρμογή θερμομόνωσης σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες και τα δώματα του κτιριακού συγκροτήματος με χρήση εξηλασμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα ως θερμομονωτικά υλικά, η εγκατάσταση τριών (3) αντλιών θερμότητας θερμικής ισχύος 100 kW, η αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά LED, η αντικατάσταση όλων  των σιδηρών κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες καθώς και η τοποθέτηση στη στέγη ενός Φ/Β συστήματος.
Δείκτες Εκροών
  • CO32.Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων
  • CO34.Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.