Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Kατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας
Άξονας: 14.ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΣ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €799,508.43
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €799,508.43
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Περιγραφή Έργου
Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ζίτσας, και τον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου, για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που θέτει ο Νόμος 4042/2012 και την προώθηση της χωριστής συλλογής αποβλήτων, προτείνεται η δημιουργία ενός πράσινου σημείου σε επίπεδο Δήμου, όπου θα συλλέγονται χωριστά ανακυκλώσιμα υλικά όπως χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, πράσινα, ογκώδη, ΑΗΗΕ και άλλα είδη όπως αναλύονται στη συνέχεια. Το πράσινο σημείο θα λειτουργεί συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή που θα εφαρμόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών (π.χ. συσκευασίες, έντυπο υλικό, ΑΗΗΕ, ηλεκτρικές στήλες, κ.λπ). Το Βασικό Πράσινο Σημείο του Δήμου Ζίτσας, το οποίο σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Ν. 4447/2016 αποτελεί Μεγάλο Πράσινο Σημείο, περιλαμβάνεται και στις προβλέψεις του αναθεωρημένου και εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου. • Την κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων υποδομήςγια το Πράσινο Σημείο του Δήμου • Την προμήθεια εξοπλισμού για το Πράσινο Σημείο του Δήμου • Τα απαιτούμενα έργα για τη σύνδεση του έργου με τα δίκτυα ΟΚΩ • Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητα
Κρισιμότητα
Το δίκτυο των Πράσινων Σημείων συνιστά κομβικό στοιχείο στην διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας, σύμφωνα και με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), αφού αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή. Η αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός Πράσινου Σημείου ανά Δήμο στηρίζεται και από τον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου, καθώς αποτελεί έργο Α΄ χρηματοδοτικής προτεραιότητας, αφού αναμένεται να συμβάλλει δραστικά στην ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων και στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για τα κράτη μέλη της. Επίσης, η εν λόγω πράξη, που αποτελεί προϋπόθεση για την χωριστή συλλογή και αποθήκευση διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων, με σκοπό την προώθηση για ανακύκλωση, έχει χαρακτήρα δημόσιας υπηρεσίας, δεδομένου ότι απευθύνεται σε πολίτες του Δήμου και αποβλέπει στο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Η προτεινόμενη πράξη αντιμετωπίζει κρίσιμα προβλήματα, όπως: • Την ανάγκη εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου • Την ασφάλεια και υγιεινή των κατοίκων του Δήμου Ζίτσας και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος • Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κλπ
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Κατασκευή οργανωμένου χώρου για τη λειτουργία Πράσινου Σημείου που συνοπτικά περιλαμβάνει: - Γενική διαμόρφωση χώρου - Εσωτερική οδοποιία - Περίφραξη – Πύλη - Οικίσκος εισόδου - Κτίριο γενικής χρήσης – χώρος υλικών προς επαναχρησιμοποίηση, υπόστεγα - Δεξαμενή νερού - Διαχείριση ομβρίων υδάτων - Χώρους πρασίνου, καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό: Μεταλλικά containers αποθήκευσης υλικών: • τρία (3) απορριμματοκιβώτια (container) 24 m3 - κάλυμμα με τέντα • ένα (1) απορριμματοκιβώτιο (container) 24 m3 - κάλυμμα με μεταλλικό καπάκι • ένα (1) απορριμματοκιβώτιο (container) χαμηλού ύψους 12m3 • ένα (1) απορριμματοκιβώτιο (container) 24 m3 με συμπίεση Κάδοι, κλωβοί, δεξαμενές αποθήκευσης • ένας (1) μεταλλικός κάδος τύπου καμπάνας 3m3 • τρία (1) πλαστικά παλετοκιβώτια 650lt • πέντε (1) δίτροχοι πλαστικοί κάδοι 120lt διαφόρων χρήσεων • μία (1) πλαστική δεξαμενή τύπου IBC 1m3 Γεφυροπλάστιγγα - ζυγός βιομηχανικής χρήσης • μία (1) γεφυροπλάστιγγα με μεταλλική γέφυρα • ένας (1) ζυγός βιομηχανικής χρήσης Ηλεκτροανυψούμενο περονοφόρο ένα (1) Ελαστιχοφόρος φορτωτής ένας (1) Φορητός τεμαχιστής πρασίνων ένας (1) Λοιπός Εξοπλισμός • ένα (1) πλήρες σετ Σήμανση - Πινακίδες • εννέα (9) συρμάτινα καλάθια Σύνδεση του Πράσινου Σημείου με την ΔΕΔΔΗΕ και Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας (1 κεντρικό μήνυμα εκστρατείας, 10.500 φυλλάδια, 30 αφίσες, 2 ενημερωτικά περίπτερα και σχολικές δραστηριότητες).
Δείκτες Εκροών
  • CO17.Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T4437.Κλάσμα χωριστά συλεγγέντων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.