Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κατασκευή ¨Πράσινου Σημείου¨ στο Δήμο Ιωαννιτών
Άξονας: 14.ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΣ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €876,620.22
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €876,620.22
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Περιγραφή Έργου
Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ιωαννιτών και τον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου, για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που θέτει ο Νόμος 4042/2012 και την προώθηση της χωριστής συλλογής αποβλήτων, θα δημιουργηθεί ένα πράσινο σημείο σε επίπεδο Δήμου, όπου θα συλλέγονται χωριστά ανακυκλώσιμα υλικά όπως χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, πράσινα, ογκώδη, ΑΗΗΕ και άλλα είδη. Το πράσινο σημείο θα λειτουργεί συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή που θα εφαρμόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών (π.χ. συσκευασίες, ΑΗΗΕ, κ.λπ).
Κρισιμότητα
Το δίκτυο των Πράσινων Σημείων συνιστά κομβικό στοιχείο στην διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας, σύμφωνα και με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), αφού αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή. Η αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός Πράσινου Σημείου ανά Δήμο στηρίζεται και από τον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου, καθώς αποτελεί έργο Α΄ χρηματοδοτικής προτεραιότητας, αφού αναμένεται να συμβάλλει δραστικά στην ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων και στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για τα κράτη μέλη της. Επίσης, η εν λόγω πράξη, που αποτελεί προϋπόθεση για την χωριστή συλλογή και αποθήκευση διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων, με σκοπό την προώθηση προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή και ανακύκλωση, έχει χαρακτήρα δημόσιας υπηρεσίας, δεδομένου ότι απευθύνεται σε πολίτες του Δήμου και αποβλέπει στο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Η προτεινόμενη πράξη αντιμετωπίζει κρίσιμα προβλήματα, όπως: • Την ανάγκη εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου • Την ασφάλεια και υγιεινή των κατοίκων του Δήμου Ιωαννιτών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος • Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κλπ.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Κατασκευή οργανωμένου χώρου για τη λειτουργία Πράσινου Σημείου που συνοπτικά περιλαμβάνει: - Γενική διαμόρφωση χώρου - Εσωτερική οδοποιία - Περίφραξη – Πύλη - Οικίσκος εισόδου - Υπόστεγο, Κτίριο γενικής χρήσης - Η/Μ εγκαταστάσεις - Δεξαμενή νερού και λυμάτων - Διαχείριση ομβρίων υδάτων - Εξωτερικό φωτισμό - Χώρους πρασίνου. Σε ότι αφορά τον εξοπλισμό τα παραδοτέα είναι τα ακόλουθα: - 4 Απορριμματοκιβώτια (Container) 24 m3 (κάλυμμα με τέντα) - 1 Απορριμματοκιβώτιο (Container) 24 m3 (κάλυμμα με μεταλλικό καπάκι) - 2 Απορριμματοκιβώτια (Container) 12 m3 χαμηλού ύψους - 2 Απορριμματοκιβώτια με συμπίεση (press-container) 24 m3 - 1 Κλειστό Απορριμματοκιβώτιο (Container) 24 m3 - 7 Μεταλλικοί κάδοι τύπου καμπάνας 3 m3 - 5 Πλαστικά Παλετοκιβώτια 650lt - 3 Δίτροχοι πλαστικοί κάδοι 120 lt - 1 Πλαστική δεξαμενή τύπου IBC 1 m3 - 13 Συρμάτινα καλάθια - Σήμανση – πινακίδες - 1 Φορητός τεμαχιστής πρασίνων - οργανικών - 1 Γεφυροπλάστιγγα με μεταλλική γέφυρα - 1 Ζυγός βιομηχανικής χρήσης - 1 Ηλεκτροανυψούμενο περονοφόρο - 1 Ελαστιχοφόρος φορτωτής Σύνδεση του Π.Σ. με το δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ και Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας: 1 Κεντρικό Μήνυμα εκστρατείας, 40.000 Έντυπα Ενημερωτικά Φυλλάδια, 2 Ενημερωτικά Περίπτερα και 100 Σχολικές Δραστηριότητες.
Δείκτες Εκροών
  • CO17.Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T4437.Κλάσμα χωριστά συλεγγέντων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.