Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων τμήματος οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €2,024,867.68
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,884,114.97
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το έργο αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων της Τοπικής Κοινότητας (ΤΚ) Ροδοτοπίου του Δήμου Ζίτσας, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει: - Την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, συνολικού μήκους 13.180 μ. - Την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων, φρεατίων επισκέψεως και φρεατίων πτώσης. - Την κατασκευή 1 αντλιοστασίου και 1 καταθλιπτικού αγωγού, συνολικού μήκους 3.600μ., o oποίος θα καταλήγει στο υπάρχον αντλιοστάσιο 1 της της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ), εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Ιωαννίνων. Έτσι, μέσω του υφιστάμενου δικτύου της ΔΕΥΑΙ θα γίνεται η μεταφορά των λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της ΔΕΥΑΙ για την κατάλληλη επεξεργασία και την τελική διάθεσή τους.
Κρισιμότητα
Αντιμετωπίζεται η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της κατασκευής της απαραίτητης υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία των αστικών λυμάτων) στον οικισμό της Τ.Κ. Ροδοτοπίου. Η οποία: 1. Θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας διότι θα εξαλειφθούν οι εστίες συγκέντρωσης παθογόνων μικροοργανισμών που υπάρχουν στα λύματα και είναι πιθανό να προκαλέσουν διάφορες ασθένειες. 2. Θα προστατέψει τη χλωρίδα της περιοχής από πιθανές αλλοιώσεις. 3. Θα συμβάλει στην αποφυγή της σταδιακής υποβάθμισης της ποιότητας των νερών που θα συμβεί με την παράταση της υφιστάμενης κατάστασης.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων στο Ροδοτόπι συνολικού μήκους 13.180,00 μ. βαρυτικών αγωγών και 3.600 μ. καταθλιπτικών αγωγών, κατασκευασμένο και πλήρως λειτουργικό.
Δείκτες Εκροών
  • CO19.Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
Δείκτες Αποτελέσματος
  • Τ1661.Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.