Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων, ηλικίας 24-69, μέσω Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €219,976.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €219,976.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Η Προτεινόμενη Πράξη αφορά την υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης 400 ωρών (280 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 120 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις) και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν για 41 ανέργους, 29-64 ετών, κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, σε δυναμικά αντικείμενα της τοπικής αγοράς, στους τομείς: α) της παραγωγής και μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων των τομέων ελαιούχων προϊόντων, γαλακτοκομικών προϊόντων, μελιού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, β) της προώθησης των πωλήσεων και του marketing αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς και γ) της αξιοποίησης και προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού και αγροτουρισμού. Οι στόχοι της πράξης είναι: -Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδίως της μακροχρόνιας μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης των ανέργων επικεντρωμένης σε θέματα: α) Αγροδιατροφής, που περιλαμβάνει την παραγωγή και μεταποίηση στους τομείς: ελαιούχων προϊόντων, γαλακτοκομικών προϊόντων, μελιού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. β) Υπολογιστών πωλήσεων και marketing αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και γ) Βιομηχανία της εμπειρίας, που συμπεριλαμβάνει τον τουρισμό και τον πολιτισμό, καθώς και της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης και της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης. Με την ολοκλήρωσή των προγραμμάτων κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα οδηγηθούν σε εξετάσεις πιστοποίησης των αποκτηθείσων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες θα διενεργηθούν από διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.
Κρισιμότητα
Αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα η υλοποίηση δράσεων για: (α) την απόκτηση και διεύρυνση των επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ανέργων της περιοχής στόχου, (β) την απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της περιφερειακής οικονομίας που διαθέτουν ιδιαίτερα ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές απασχόλησης του εργατικού δυναμικού της περιοχής, καθώς και (γ) την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για αποτελεσματική ένταξη των ωφελούμενων ανέργων της ομάδας στόχου στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόμενη Πράξη αναμένεται να συμβάλει στις προσπάθειες της πρόληψης και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της ανεργίας στην περιοχή στόχο, και ιδίως της μακροχρόνιας, μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων ανέργων σε σύγχρονα και εξειδικευμένα αντικείμενα επαγγελματικής κατάρτισης που συνάδουν με τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής. Επιπροσθέτως, η προτεινόμενη πράξη αναμένεται να συμβάλει αποτελεσματικά στην ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων-συμπεριφορών των ωφελουμένων ανέργων, μέσω των προτεινόμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα. Σκοπός της προτεινόμενης Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων για την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης σε ανέργους, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες τους για επαγγελματική συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, καθώς επίσης και την πιστοποίηση των σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, ειδικά πάνω σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που άμεσα ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, Στο παραπάνω πλαίσιο, η επιλογή των αντικειμένων για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης βασίστηκε: α) στα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς εργασίας και β) στα δυνατά σημεία της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας, καθώς: ? Η συμμετοχή των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής στο ακαθάριστο γεωργικό προϊόν είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και στο επίπεδο της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. ? Επιστήμονες, καταναλωτές και παραγωγοί δημιουργούν όρους ευαισθητοποίησης σχετικά με την επίδραση της γεωργικής παραγωγής στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. ? Έχει ενταθεί ο ανταγωνισμός στα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως μετά τη διεύρυνσή της με χώρες που διαθέτουν ισχυρή γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή. ? Ο κλάδος της συσκευασίας, τυποποίησης και προώθησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς έχει μεγάλη συμμετοχή στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Γεωργικού Προϊόντος στο Νομό Πρέβεζας. Η αναγκαιότητα υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης προκύπτει από τις διαχρονικές τάσεις που παρατηρούνται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και από σχετικές μελέτες της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως η «Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου», το Όραμα της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς επίσης και τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. Συνεπώς η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, μαζί με την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης επικεντρωμένης σε θέματα: α) αγροδιατροφής, που θα περιλαμβάνει την παραγωγή και μεταποίηση στους τομείς ελαιούχων προϊόντων, γαλακτοκομικών προϊόντων, μελιού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, β) προώθησης πωλήσεων και marketing αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, και γ) παροχής υπηρεσιών στη βιομηχανία της εμπειρίας, που συμπεριλαμβάνει τον τουρισμό και τον πολιτισμό, καθώς και πιστοποίησης των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός δράσεων που απαντά στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας και των αναπτυξιακών της προτεραιοτήτων.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα παραδοτέα / προϊόντα του Υποέργου 1 «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» είναι τα ακόλουθα: 1. Φάκελος Επιλογής Παρόχου Κατάρτισης. 2. Φάκελος Επιλογής Ωφελούμενων του προγράμματος 3. Φάκελος Περιγραφής Δράσεων Δημοσιότητας 4. Φάκελος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Υλοποίησης δράσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης 5. Φάκελος Πληρωμών Παρόχου Κατάρτισης 6. Φάκελος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πράξης Τα αναμενόμενα παραδοτέα / προϊόντα του Υποέργου 2 «Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων κατάρτισης» Για το Υποέργο 3 «Ενέργειες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», έχουμε τα ακόλουθα: Τα αναμενόμενα παραδοτέα / προϊόντα της δράσης «Επαγγελματική Συμβουλευτική» είναι τα ακόλουθα: 1. Έκθεση Συμβουλευτικής υποστήριξης. 2. Κατάλογος και Παρουσιολόγια Διενέργειας Ατομικών Συνεδριών. 3. Αξιολογήσεις Συμβουλευτικής. Τα αναμενόμενα Παραδοτέα της Δράσης «Επαγγελματική Κατάρτιση» είναι τα ακόλουθα: 1. Φάκελος για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης. Τα παρουσιολόγια των παρακολουθήσεων θεωρίας και πρακτικής άσκησης, μαζί με την αξιολόγηση της όλης διαδικασίας θα αποτελέσουν παραδοτέα του προτεινόμενου Σχεδίου. 2. Δελτία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Κατάρτισης τα οποία αφορούν την αναλυτική παρακολούθηση και αξιολόγηση: 3. Φάκελος απολογιστικών στοιχείων Κατάρτισης από τον πάροχο κατάρτισης. Τέλος, τα αναμενόμενα Παραδοτέα της Δράσης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» είναι τα ακόλουθα: 1. Φάκελος Φορέα Πιστοποίησης. 2. Φάκελος Εξετάσεων Πιστοποίησης. 3. Φάκελος Πιστοποιητικών γνώσεων και δεξιοτήτων / Βεβαιώσεων συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.