Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων μέσω Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην περιοχή εφαρμογής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ του Leader της ETANAM A.E
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €178,344.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €178,344.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από ανέργους, η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της περιφερειακής οικονομίας με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές απασχόλησης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Οι στόχοι της πράξης είναι: -Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδίως της μακροχρόνιας μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης των ανέργων επικεντρωμένης σε θέματα: α)Αγροδιατροφής, που περιλαμβάνει την παραγωγή και μεταποίηση στους τομείς: ελαιούχων προϊόντων, γαλακτοκομικών προϊόντων, μελιού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. β) Υπολογιστών πωλήσεων και marketing αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και γ) Βιομηχανία της εμπειρίας, που συμπεριλαμβάνει τον τουρισμό και τον πολιτισμό, καθώς και της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης και της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης. -Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα. Οι ωφελούμενοι είναι 34 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου και εκπαιδευτικού επιπέδου προερχόμενοι από την περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ-Leader της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Πράξης θα υλοποιηθούν στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών το καθένα, στα εξής θεματικά αντικείμενα: Α. Στέλεχος Επεξεργασίας και Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων και Υγιεινής Τροφίμων και Β. Digital Marketing - Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Media Marketing. Με την ολοκλήρωσή των προγραμμάτων κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα οδηγηθούν σε εξετάσεις πιστοποίησης των αποκτηθείσων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες θα διενεργηθούν από διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.
Κρισιμότητα
Η Π.Ε. Άρτας συγκεντρώνει, ως περιοχή παρέμβασης, δυνατότητες ως προς την δημιουργία νέων επιχειρήσεων είτε σε παλαιούς είτε ακόμη και σε πιο σύγχρονους τομείς όπως εκείνος της κοινωνικής οικονομίας, νέων τεχνολογιών, εναλλακτικού τουρισμού, πράσινης οικονομίας και πολιτισμού. Επίσης, διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα όσον αφορά το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, φυσικό κάλος, πολιτισμικό και πολιτιστικό πλούτο. Παρουσιάζει μεγάλη εξειδίκευση και δυνατότητες ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, γεωργία), με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης βιολογικών καλλιεργειών και παραγωγή επώνυμων γεωργικών προϊόντων με δυνατότητα εξαγωγών, καθώς και δυνατότητες ανάπτυξης μορφών εναλλακτικού τουρισμού υψηλού επιπέδου. Μέσω της προτεινόμενης πράξης επιτυγχάνονται κοινωνικά οφέλη ανάπτυξης των δεξιοτήτων των ανέργων μέσω της προσφοράς δωρεάν πιστοποιημένης κατάρτισης η οποία παράλληλα θα προσφέρει άμεσα οικονομικά οφέλη στους ανέργους που θα παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης (καθώς θα υπάρχει ωριαία αμοιβή παρακολούθησης σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας). Η αναγκαιότητα της Πράξης τεκμηριώνεται από τη σημαντική συμβολή της στην ενίσχυση αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 34 ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με σκοπό την προσαρμογή τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της υλοποίησης στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των αποκτηθείσων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η αγορά εργασίας εξελίσσεται συνεχώς, δημιουργώντας νέα δεδομένα και ανάγκες σε δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα του εργατικού δυναμικού. Η μεγάλη πλειονότητα των θέσεων εργασίας δημιουργούνται σε κλάδους και επαγγέλματα χαμηλής προστιθέμενης αξίας, που απαιτούν μεσαία και χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα και δεξιότητες, όταν είναι γενικά αποδεκτό ότι η χώρα, για να βγει με ασφάλεια από την κρίση, χρειάζεται να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, με υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα και δεξιότητες. Με άλλα λόγια, να δημιουργηθούν διαφορετικές θέσεις εργασίας από αυτές που δημιουργούνται. Και τούτο γιατί αυτές οι «καλές» θέσεις εργασίας όχι μόνο συμβάλλουν, μέσω των υψηλότερων αποδοχών τους, στην ενίσχυση της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και γιατί απαιτούν υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα και δεξιότητες, έχουν συνήθως υψηλότερη παραγωγικότητα, συνδέονται στενότερα με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, ευνοούν τις καινοτομίες και την περαιτέρω βελτίωση των δεξιοτήτων, επιδρώντας σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων κατάρτισης της πράξης (Στέλεχος Επεξεργασίας και Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων και Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών προϊόντων και εξαγωγές) είναι αποτέλεσμα της δευτερογενούς έρευνας διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας στην οποία προέβη ο Δικαιούχος, από την οποία προέκυψαν ανάγκες για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων στα παραπάνω θεματικά αντικείμενα. Η σκοπιμότητα του προγράμματος υλοποίησης θα είναι συμβατή με τη στρατηγική ΤΑΠ ΤΟΚ.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Τα παραδοτέα του συγκεκριμένου υποέργου θα είναι το σύνολο των διαδικασιών διενέργειας, παρακολούθησης και παραλαβής του διαγωνισμού και τα ακόλουθα παραδοτέα των ΠΕ 1.1, ΠΕ 1.2 και ΠΕ 1.3 του Αναδόχου: ΠΕ 1.1: Συμβουλευτική υποστήριξη -Π1.1.1: Κατάσταση Συμβούλων και ωφελουμένων -Π1.1.2: Συμφωνητικά συμβούλων και ωφελουμένων -Π1.1.3: Αναλυτικό εβδομαδιαίο – ωρολόγιο πρόγραμμα συναντήσεων, συνεδριάσεων (ημερολόγιο συνεδριών) -Π1.1.4: Δελτία υλοποίησης συνεδριών υπογεγραμμένα από τους ωφελούμενους και από τους συμβούλους (παρουσιολόγια) ΠΕ 1.2: Επαγγελματική κατάρτιση (Θεωρητική Κατάρτιση και Πρακτική Άσκηση) ΠΕ 1.2: Φάκελοι προγραμμάτων κατάρτισης με το ακόλουθο περιεχόμενο: -Π1.2.1: Δηλώσεις έναρξης τμημάτων κατάρτισης -Π1.2.2: Κατάσταση εκπαιδευομένων και συμφωνητικά συνεργασίας μεταξύ του παρόχου κατάρτισης και των ωφελούμενων. -Π1.2.3: Κατάσταση εκπαιδευτών και συμφωνητικά συνεργασίας μεταξύ του παρόχου κατάρτισης και των εκπαιδευτών. -Π1.2.4: Ωρολόγια προγράμματα κατάρτισης. -Π1.2.5: Παρουσιολόγια καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών. -Π1.2.6: Αντίγραφα Εκπαιδευτικού υλικού και αρχείο με καταστάσεις παραλαβής του από τους καταρτιζόμενους. -Π1.2.7: Βεβαιώσεις παρακολούθησης. -Π1.2.8: Εκθέσεις Αξιολόγησης των προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων. -Π1.2.9: Έκθεση υλοποίησης προγράμματος (περιλαμβάνει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του προγράμματος). ΠΕ 1.3: Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων -Π1.3.1: Πρόγραμμα εξετάσεων πιστοποίησης -Π1.3.2: Καταστάσεις συμμετοχής των καταρτιζόμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης -Π1.3.3: Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης (συμπεριλαμβανομένης και της επανεξέτασης) -Π1.3.4: Πιστοποιητικά ωφελούμενων που συμμετείχαν επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης ή βεβαιώσεις συμμετοχής ωφελούμενων (στην περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης) -Π1.3.5: Κατάσταση ωφελούμενων (και σε επεξεργάσιμη μορφή/υπολογιστικά φύλλα) που έχουν πιστοποιηθεί ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΕ 2.1: Επιδόματα ωφελουμένων -Π2.1.1: Κατάσταση πληρωμής επιδομάτων ωφελουμένων, αποδεικτικά καταβολής επιδομάτων ΥΠΟΕΡΓΟ 3:ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ 3.1: Δημοσιότητα/Συντονισμός - διαχείριση, παρακολούθηση του έργου -Π3.1.1: Δήλωση Έναρξης Έργου -Π3.1.2: Αποφάσεις ΔΣ του Δικαιούχου φορέα -Π3.1.3: Μηνιαίες Αναφορές Προόδου του Υπευθύνου έργου -Π3.1.4: Πρωτόκολλα παραλαβής και πιστοποίησης της Ποιότητας των παραδοτέων -Π3.1.5: Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών -Π3.1.6: Τεύχη Δημοπράτησης και παρακολούθηση και παραλαβή του Υποέργου 1 -Π3.1.7: Φάκελοι Οικονομικής Διαχείρισης -Π3.1.8: Αποδεικτικά πληρωμής συμβούλων, εκπαιδευτών κατάρτισης, ωφελούμενων -Π3.1.9: Εκθέσεις Νομικών Υπηρεσιών -Π3.1.10: Αξιολόγηση αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και on-going αξιολόγηση των παρεμβάσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.