Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων απασχολούμενων στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €110,000.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €110,000.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων απασχολούμενων στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ –ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ –Leader τηςΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Το έργο απευθύνεται σε 30 συνολικά ωφελούμενους απασχολούμενους στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, προερχόμενους από την περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ-Leader της Ήπειρος ΑΕ, που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε βασικές και ειδικές δεξιότητες στα πλαίσια του προγράμματος "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας 5: Αναπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικου, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων - Θεματικός στόχος 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης». Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις για την Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση με αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού. Η συμβουλευτική προβλέπει 3 ατομικές συνεδρίες σε 30 ωφελούμενους θα προέρχονται ισόρροπα από την εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» (όλη η ΠΕ Ιωαννίνων εκτός από τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και όλη η ΠΕ Θεσπρωτίας), μη συμπεριλαμβανομένου της Περιοχής Υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών (Δημοτική Ενότητα Ιωαννιτών, Δημοτική Ενότητα Νήσου Ιωαννίνων, Δημοτικές Κοινότητες Πεδινής, Ανατολής, Κατσικάς και Περάματος), για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης. Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 200 ώρες θεωρίας που επιδοτείται με 5 ευρώ την ώρα, καθώς και 140 ώρες πρακτικής που επιδοτείται αντίστοιχα με 2,2 ευρώ την ώρα, ΚΑΙ θα οδηγήσει στην συμμετοχή σε εξετάσεις για λήψη πιστοποίησης των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει σύμφωνα με αναλυτικές οδηγίες που θα ανακοινωθούν μετά την οριστικοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών, τηρουμένων των προβλεπόμενων. Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου, το περιεχόμενό τους, οι σχετιζόμενες επαγγελματικές ειδικότητες, καθώς και οι εξειδικευμένες (επαγγελματικές) και "οριζόντιες" γνώσεις και δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας της κατάρτισης (Εκπαιδευτικοί Στόχοι), που αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης της περιοχής, με σκοπό την εισαγωγή νέων και καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή, την διαφοροποίηση των εισοδημάτων των απασχολούμενων στην γεωργία για την αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας και του προϊόντος και τη δημιουργία νέων και ανταγωνιστικών προϊόντων, που παρουσιάζουν σημαντική ζήτηση στην Περιφέρεια Ηπείρου. Την πιστοποίηση (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους και καλύπτουν το αντικείμενο των εργασιών, των εργασιακών καθηκόντων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούν κι εξετάζουν τα προβλεπόμενα Σχήματα Πιστοποίησης και, ταυτόχρονα, συνάδουν με την αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης. Προτεινόμενα Εκπαιδευτικά προγράμματα : 1. Τεχνίτης Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας 2. Τεχνίτης Μελισσοκόμος 3. Τεχνίτης Αμπελουργίας και Οινολογίας
Κρισιμότητα
Στον πρωτογενή τομέα στην περιφέρεια της Ηπείρου η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, το χαμηλό του μορφωτικό επίπεδο, η έλλειψη κατάρτισης, εξειδίκευσης, εκπαίδευσης, η αδυναμία χρήσης νέων τεχνολογιών σε συνάρτηση με το συνεχώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής και η έλλειψη πολυαπασχόλησης στις ορεινές περιοχές εμποδίζουν τη περαιτέρω ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και την αναγκαία προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα και στις συνθήκες που προσδιορίζουν οι αγορές διάθεσης των αγροτικών προϊόντων. Στην περιοχή εφαρμογής υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα με έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων (ιδιαίτερα στον κλάδο της κτηνοτροφίας) και η ύπαρξη θετικών αλληλεξαρτήσεων με το δευτερογενή τομέα (μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων). Η κτηνοτροφία, που έχει διατηρήσει πολλά παραδοσιακά στοιχεία και τεχνογνωσία, καθώς επίσης οι κλάδοι τυροκομίας, πτηνοτροφίας και ελαιοκομίας, μελισσοκομίας έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την παραγωγή προϊόντων ποιότητας. Η καθιέρωση νέων διατροφικών προτύπων και ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού για ποιοτικά, παραδοσιακά, αγνά προϊόντα διαμορφώνει ευνοϊκές συνθήκες για την αξιοποίηση της υψηλής ποιότητας προϊόντων του πρωτογενή τομέα της περιοχής. η κτηνοτροφία αποτελεί δύναμη για την περιοχή και η παραγωγή σημαντικών παραδοσιακών προϊόντων ποιότητας αλλά και άλλων προϊόντων διατροφής σε μικρότερες ποσότητες δημιουργούν κατάλληλα κίνητρα για επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η Περιφέρεια Ηπείρου καλείται να διαφοροποιήσει τη στρατηγική για την οικονομική της ανάπτυξη, προσπαθώντας να συνταχθεί μαζί με όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της και την μείωση της ανεργίας και την φτώχειας. Η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη της απασχολησιμότητας είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης, ιδίως στη περίπτωση ατόμων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα. Ωστόσο, η προώθηση της απασχόλησης χωρίς τη δέουσα προσοχή στην ποιότητά της, καθώς και στις απαιτούμενες δεξιότητες, δεν δύναται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αλλά να παρέχει μόνο χρόνο και να παρατείνει την κρίση της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της προτεινόμενης πράξης, μέσω των στοχευόμενων δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής και Πιστοποίησης, θα ενισχυθούν οι δυνατότητες απασχόλησης των ωφελούμενων και ειδικότερα στην χρήση νέων τεχνολογιών για την ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών επαγγέλματων και προϊόντων με βασικό στόχο την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας με έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων. Η καθιέρωση νέων διατροφικών προτύπων και ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού για ποιοτικά, παραδοσιακά, αγνά προϊόντα διαμορφώνει ευνοϊκές συνθήκες για την αξιοποίηση της υψηλής ποιότητας προϊόντων του πρωτογενή τομέα της περιοχής. η κτηνοτροφία αποτελεί δύναμη για την περιοχή και η παραγωγή σημαντικών παραδοσιακών προϊόντων ποιότητας αλλά και άλλων προϊόντων διατροφής σε μικρότερες ποσότητες δημιουργούν κατάλληλα κίνητρα για επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της προτεινόμενης πράξης, μέσω των στοχευόμενων δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής και Πιστοποίησης, θα ενισχυθούν οι δυνατότητες απασχόλησης των ωφελούμενων.. Επιπλέον, το πρόγραμμα και οι προτεινόμενες ειδικότητες κατάρτισης και πιστοποίησης συνδέονται με τους στόχους που έχουν τεθεί από τη περιφερειακή εξειδίκευση (RIS3) και από το δυναμισμό των επαγγελμάτων στη Περιφέρεια και αποδεδειγμένα θα ωφελήσουν την ανταγωνιστικότητα τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Παραδοτέα Υποέργο 1 Π.1.1 Εκθέσεις υλοποίησης ενέργειας Συμβουλευτικής Π.1.2 Εκθέσεις υλοποίησης ενέργειας Κατάρτισης Π.1.3 Έκθεση αποτύπωσης πορείας ωφελούμενων στις εξετάσεις Πιστοποίησης Υποέργο 2 Π.2.1 Ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο πληρωμής επιδομάτων Π.2.2 Αρχείο απόδοσης παρακρατηθέντων τελών Υποέργο 3 Π.3.1 Τριμηνιαίες Εκθέσεις πεπραγμένων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου Π.3.2 Πρόσκληση Συμμέτοχης των ωφελουμένων στο Πρόγραμμα Κατάρτισης/ Πιστοποίησης της Πράξης - Αναλυτική Κατάσταση ωφελούμενων της Πράξης Π.3.3 Δημοσιότητα
Δείκτες Εκροών
  • CO05.Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων
Δείκτες Αποτελέσματος
  • CR03.Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.