Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΠΤοΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠΤοΚ-LEADER ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €152,464.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €152,464.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Η Πράξη αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Η Πράξη απευθύνεται σε 48 συνολικά ωφελούμενους άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ με κύριο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής ένταξης/ επανένταξης στην αγορά εργασίας. . Αντικείμενο της πράξης είναι η συμβουλευτική – καθοδήγηση, κατάρτιση και πρακτική άσκηση, πιστοποίηση γνώσεων σε γνωστικά αντικείμενα που είναι σύμφωνα με την Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ-LEADER της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. αλλά και με την Στρατηγική της Περιφέρειας Ηπείρου και την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 10 ώρες θεωρίας και θα επιδοτείται με 5,00 € (μικτά) ανά ώρα, καθώς και 240 ώρες πρακτικής και θα επιδοτείται με 5,00 € (μικτά) ανά ώρα ΚΑΙ θα οδηγήσει στην συμμετοχή σε εξετάσεις για λήψη πιστοποίησης των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει σύμφωνα με αναλυτικές οδηγίες που θα ανακοινωθούν μετά την οριστικοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών, τηρουμένων των προβλεπόμενων.
Κρισιμότητα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζει υψηλό ποσοστό ανεργίας (17,5%) το οποίο δημιουργεί συνθήκες έντονης φτωχοποίησης του πληθυσμού, διαρροής πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού που αναζητά καλύτερη τύχη σε άλλες περιοχές της χώρας και της Ευρώπης, ερημοποίησης ολόκληρων περιοχών και μαρασμό των τοπικών επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, η πανδημία του COVID-19, συμβάλει στην όξυνση των υπαρχόντων προβλημάτων και δημιουργεί νέες συνθήκες ύφεσης στην τοπική οικονομία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προϋποθέσεις αύξησης της καταγεγραμμένης ανεργίας.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ Υποέργο 1 Π. 1.1. Οδηγός Υλοποίησης της Παρέμβασης Π..1.2. βάση δεδομένων Π..1.3. Τεύχη Διακήρυξης που θα υλοποιηθούν από αναδόχους Π..1.4. Αναφορές /Εκθέσεις πεπραγμένων Π.1.5 Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας Π.1.6 Ενημερωτικά δελτία Υποέργο 2 Π.2.1 Ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο πληρωμής επιδομάτων Π.2.2 Αρχείο απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών Υποέργο 3 Π.3.1.1 Έκθεση υλοποίησης Συμβουλευτικής. Π.3.2.1. Έκθεση υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης Π.3.3.1 Έκθεση υλοποίησης Πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων/ δεξιοτήτων
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
Δείκτες Αποτελέσματος
  • CR06.Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.