Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζηρού
Άξονας: 14.ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΣ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €297,215.97
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €297,215.97
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Περιγραφή Έργου
Η Πράξη «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζηρού» αφορά στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και δράσεις δημοσιότητας για την λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Ζηρού. Περιλαμβάνει προμήθειες για την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης και διαλογής στην πηγή για κατοικίες με καφέ κάδους και ενός απορριμματοφόρου οχήματος για συλλογή των βιοαποβλήτων από τους κάδους και τη μεταφορά τους σε κατάλληλο αποδέκτη. Τέλος περιλαμβάνει δράσεις δημοσιότητας για την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προώθηση της εκτροπής των οικιακών βιοαποβλήτων.
Κρισιμότητα
Η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς αξιοποίηση μέσω της κομποστοποίησης αποτελεί θεσμική υποχρέωση των Δήμων στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής και των πολιτικών του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Η αναγκαιότητα της πράξης προκύπτει από την ανάγκη για επαναχρησιμοποίηση και μείωση των παραγόμενων βιοαποβλήτων από την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση των Βιοαποβλήτων και από το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ζηρού. Η χρηματοδότηση της πράξης από το ΕΣΠΑ θα συμβάλει στην επίτευξη των εξής στόχων στο Δήμο Ζηρού: - εκτροπή των αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ, κατ’ επέκταση μείωση/αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων από την εδαφική διάθεση αποβλήτων στο περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο, - διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο, μείωση της ευκολίας απόρριψης αξιοποιήσιμων αποβλήτων όπως τα οργανικά απόβλητα, καθώς και ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς, - χωριστή συλλογή στην πηγή των οργανικών αποβλήτων των δημοτών και ολοκληρωμένη διαχείρισή τους βάσει των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, που κατ’ επέκταση ωφελούν το κοινωνικό σύνολο και στην προστασία του περιβάλλοντος από την ορθολογική διαχείριση των βιοαποβλήτων - μείωση του κόστους διαχείρισης, λόγω μείωσης των ποσοτήτων από την οικιακή κομποστοποίηση.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα παραδοτέα της πράξης ανά υποέργο είναι τα παρακάτω: • Υποέργο 1: Προμήθεια 512 τεμ. οικιακών κομποστοποιητών χωρητικότητας 300 lt, 146 τεμ. εξωτερικών κάδων 120 lt, 27 τεμ. εξωτερικών κάδων 240 lt, 9 τεμ. εξωτερικών κάδων 360 lt, 2.107 τεμ. πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων κουζίνας χωρητικότητας 10 lt και 38.280 τεμ. κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδους 10 lt. • Υποέργο 2: Προμήθεια 1 απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 6κ.μ. με σύστημα πλύσης κάδων. • Υποέργο 3: Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης που περιλαμβάνουν: 2.841 τεμ. ενημερωτικά φυλλάδια συνολικά, 300 αφίσες, 1 περίπτερο ενημέρωσης, 4 ενημερώσεις φορέων – εκπαιδευτικών κλπ και 1 ψηφιακή εκστρατεία ενημέρωσης.
Δείκτες Εκροών
  • CO17.Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T4437.Κλάσμα χωριστά συλεγγέντων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.