Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ [ΓΚΑΝΑΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ] [ΗΠΕ7-0055101]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €6,594.35
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €6,594.35
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Βασικός στόχος της δράσης «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e business) II» είναι η υποστήριξη της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Σκοπός της επένδυσης είναι η τεχνικοοικονομική υποστήριξη επιχειρηματικής προσπάθειας ανάπτυξης, μέσω της παροχής ηλεκτρονικών πωλήσεων. Κατά την υλοποίηση αλλά και μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού, θα τοποθετηθεί από την επιχείρηση τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικά με το έργο, συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από τοκοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο. Στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης θα υπάρχει στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας: Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση της πράξης, σύμφωνα με τα κάτωθι γραφιστικά πρότυπα. Το σήμα του ΕΣΠΑ και το σήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 σύμφωνα με τα κάτωθι γραφιστικά πρότυπα. Στην ιστοσελίδα της επιχείρησης θα υπάρχει σύντομη περιγραφή της πράξης. Η επικοινωνιακή πολιτική αποτελεί για την επιχείρηση σταθερή στόχευση και προσανατολισμό, αλλά και βασικό συντελεστή που έχει συμβάλλει στην μέχρι σήμερα επιτυχημένη πορεία της. Η επιχείρηση εφαρμόζει ευρεία διαφήμιση κυρίως μέσω διαδικτύου Επειδή η επιχείρηση απευθύνεται σε ανταγωνιστική αγορά, θα πρέπει σταθερά να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών και να προσφέρει ανταγωνιστικές και άριστες υπηρεσίες. Η επιχείρηση πρέπει να έχει γνώση των τεχνολογικών εξελίξεων του κλάδου, των απαιτήσεων των πελατών της, του επιπέδου του ανταγωνισμού και να επενδύει στα παραπάνω ώστε να βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών της και κατ’ επέκταση την ικανοποίηση των πελατών. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η γενική στόχευση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO02.Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1606.Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.