Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ II [ΓΚΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ] [ΗΠΕ7-0049789]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €11,988.80
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €11,988.80
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Σκοπός της επένδυσης είναι η τεχνικοοικονομική υποστήριξη επιχειρηματικής προσπάθειας ανάπτυξης, μέσω της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών Σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον όπου απαιτούνται γρήγορες αποφάσεις με περιορισμένους πόρους, το έργο της επικοινωνίας με το κοινό-στόχο απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, εμβάθυνση στην ανάλυση των δεδομένων και εγρήγορση. Η επιχείρηση λοιπόν στο πλαίσιο όλων των ανωτέρω στοχεύει στην προώθηση της με τις κάτωθι ενέργειες: - Παρουσίαση υπηρεσιών μέσω ιστοσελίδας, με δυναμική προώθηση μέσω μηχανών αναζήτησης. - Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και διαχείριση του πελατολογίου και ειδικής πλατφόρμας για την ανταλλαγή με διάδοση εμπειριών. - Δημιουργία ομάδας social media Η επιχείρηση λοιπόν σκοπεύει να διαμορφώσει τη στρατηγική επικοινωνίας μέσω της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας με το πελατειακό κοινό. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την επιτυχία μιας επιχείρησης είναι οι ενέργειες για την προώθηση των προιόντων που παρέχει. Το γεγονός αυτό το γνωρίζει η υποψήφια επενδύτρια εταιρεία, η οποία στον τομέα αυτό δίνει τεράστια σημασία, κάτι που υποδηλώνει και η πρόθεση για δημιουργία ιστοσελίδας. Επιπλέον η επιχείρηση θα συνεργάζεται με διάφορους επαγγελματικούς οδηγούς και site προβολής, καθώς και με εξειδικευμένα e-market places που δραστηριοποιούνται τόσο στον Ελλαδικό χώρο, όσο και στο εξωτερικό, συνδυάζοντας παραδοσιακές μεθόδους προώθησης με τις νέες τεχνολογίες και την χρήση του διαδικτύου. Στο επενδυτικό σχέδιο, οι σχεδιαζόμενες ενέργειες προώθησης και διαφημιστικής προβολής της επιχείρησης θα είναι απόλυτα στοχευμένες περιλαμβάνοντας: - Δημιουργία εταιρικής ιστοσελίδας με προδιαγραφές ΑΜΕΑ. Στην ιστοσελίδα της επιχείρησης θα υπάρχει σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO02.Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1606.Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.