Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ [ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ] [ΗΠΕ7-0050011]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €9,703.20
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €9,703.20
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η επικοινωνιακή περιγραφή της επένδυσης αφορά στον προσδιορισμό, με σαφή και κατανοητό τρόπο, των εξής ερωτημάτων: Σε “τι” αφορά η επένδυση; “Γιατί” θα πραγματοποιηθεί; “Πού” θα πραγματοποιηθεί; “Πότε” θα πραγματοποιηθεί; Σύμφωνα με την ανωτέρω δομή, η επικοινωνιακή περιγραφή της παρούσας επένδυσης είναι η εξής: Η επένδυση θα υλοποιηθεί με στόχο την αποτελεσματική ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία της επιχείρησης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Η επένδυση θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα, στην Άρτα, Χαλκιάδες 0, και θα ξεκινήσει μετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO02.Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1606.Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.