Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €2,604,000.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €2,100,000.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων αποτελεί την κύρια προτεινόμενη δράση της εν λόγω Πράξης. Η αξιοποίηση της μεθοδολογίας συμψηφισμού (virtual net-metering), οδηγεί στη βέλτιστη απόδοση του συστήματος, με συνακόλουθα τη μέγιστη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, τη μείωση ρύπων σε εθνικό επίπεδο και σε μία πολύ σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Το σχέδιο των προτεινόμενων παρεμβάσεων μετά την υλοποίηση του θα επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, η οποία υπολογίζεται σε 13.267.500,00 kWh, ταυτόχρονα η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, η οποία θα επέλθει επίσης ως αποτέλεσμα της υλοποίησης των παρεμβάσεων, υπολογίζεται σε 4.524.675 kg CO2 /έτος.
Κρισιμότητα
Η υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων πρόκειται να συμβάλλει στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας. Επιπρόσθετα μειώνεται το λειτουργικό κόστος της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας μέσω των παρεμβάσεων. Τέλος, βάσει των υπολογισμών που παρατίθενται, πρόκειται να επιτευχθεί ένα μεγάλο ποσοστό των δεικτών του εν λόγω προγράμματος, εξυπηρετώντας έτσι τους εθνικούς στόχους που έχει θέσει το κράτος.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών (3) φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (συνολικής ισχύος 2.998,74 > kWp) υπό καθεστώς ενεργειακού συμψηφισμού που περιλαμβάνουν τα παρακάτω: • Διαμόρφωση εδαφών και κατασκευή περίφραξης. • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος καταγραφής και συναγερμού. • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του στηρικτικού συστήματος, των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των αντιστροφέων ισχύος. • Πλήρης κατασκευή ηλεκτρολογικών έργων, συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και συστήματος γείωσης • Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία των απαραίτητων υποσταθμών. • Σήμανση και απομακρυσμένη διαχείριση εγκαταστάσεων (μέσω εφαρμογής τηλεμετρίας).
Δείκτες Εκροών
  • CO34.Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1614.ΕΚΠΟΜΠH ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ EKTOΣ ΣΕΔΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.