Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
'Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΕΑ ΙΛΙΑ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο' [ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΕΑ ΙΛΙΑ] [ΗΠΕ11-0172605]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €15,000.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €15,000.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Θα ακολουθηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επικοινωνία της επένδυσης, τόσο στην ιστοσελίδα της επιχείρησης όσο και σε κοινωνικά δίκτυα.
Κρισιμότητα
Η συγκεκριμε?νη επε?νδυση θεωρει?ται αρκετα? κρι?σιμη για τη βιωσιμο?τητα της επιχει?ρησης. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την COVID-19 σε συνδυασμό με τον αυξημένο ανταγωνισμό στην περιοχη? της Ηπει?ρου αυξάνει την κρισιμότητα της επένδυσης.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO02.Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
  • CV20.Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19
  • CV22.Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.