Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Ήπειρο, κύκλος 2022-2023
Άξονας: 4B. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €14,214,755.18
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €14,214,755.18
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου

Το έργο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Ήπειρο , κύκλος 2022-2023» έχει παιδοκεντρικό χαρακτήρα και στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των βρεφών, νηπίων και παιδιών και ιδίως των βρεφών, νηπίων και παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία για το σχολικό έτος 2022-2023, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)  και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.) στην Περιφέρεια Ηπείρου. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών  πραγματοποιείται με την  «αξίας τοποθέτησης» (voucher) , που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι  από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης.

Κρισιμότητα

Όπως έχει προκύψει και από παλαιότερες συναφείς δράσεις, η ανάγκη  πρόσβασης των βρεφών, νηπίων, παιδιών και παιδιών με αναπηρία, σε ποιοτικές υπηρεσίες φύλαξης, αγωγής και εκπαίδευσης, είναι σχεδόν καθολική και αφορά στο σύνολο της επικράτειας. Οι υπηρεσίες αυτές κοινωνικοποιούν, ενσωματώνουν και προετοιμάζουν τα παιδιά, για την ομαλότερη ένταξή τους στην επερχόμενη υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση. Εκτός αυτών, και οι υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά σχολικής ηλικίας, κρίνονται απαραίτητες για την ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών, ειδικά στο σύγχρονο, πολύ ανταγωνιστικό σχολικό πλαίσιο, που δίνει μεγάλη βαρύτητα στη σχολική “επιτυχία”. Ακόμα μεγαλύτερης σημασίας είναι οι υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά και άτομα με αναπηρία, των οποίων η φροντίδα αλλά και η συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις είναι αφενός δύσκολη, αφετέρου ιδιαίτερα δαπανηρή, λόγω του κόστους του εξειδικευμένου προσωπικού που απαιτείται. Η πράξη έχει παιδοκεντρικό χαρακτήρα και στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των βρεφών, νηπίων και παιδιών και ιδίως των βρεφών, νηπίων και παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία, σε συνέπεια και με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύσταση ΕΕ 2021/1004 για τη θέσπιση μίας Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά» (Child Guarantee) (ΕΕΕΕ L 223/14/22.6.2021).

 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Ωφελούμενα της Πράξης, είναι τα βρέφη, νήπια, παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς και τα παιδιά, έφηβοι και τα άτομα με αναπηρία, τα οποία εμπίπτουν στις σχετικές ηλικιακές κατηγορίες – ειδικά δε, τα πλέον οικονομικά ευάλωτα. Έμμεσα βέβαια, σαφώς ωφελούνται και οι γονείς ή οι έχοντες την επιμέλεια των τέκνων αυτών, σε διάφορα επίπεδα. Αφενός διευκολύνονται οικονομικά, με τη λήψη του voucher και τη συνακόλουθη απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής του σχετικού αντιτίμου για τις υπηρεσίες αυτές. Αφετέρου, ωφελούνται κερδίζοντας τον πολύτιμο χρόνο κατά τον οποίο το ή τα τέκνα τους απασχολούνται στις σχετικές υπηρεσίες-δραστηριότητες, ενώ και υποβοηθούνται στο εκπαιδευτικό και κοινωνικοποιητικό έργο τους, το σχετικό με τα τέκνα. Συνακόλουθα, προκύπτει γενικότερη ωφέλεια, με την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των γονέων, την προώθηση των ίσων ευκαιριών – με την παροχή δυνατότητας συμμετοχής σε όλα τα παιδιά - και τη συνολικότερη βελτίωση της παρεχόμενης κοινωνικής πολιτικής.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.