Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Προδημοσίευση πρόσκλησης "Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων"
24.12.2015
Με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας και η ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος της ερευνητικής κοινότητας με σκοπό την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι σύγχρονες εθνικές και διεθνείς οικονομικές συνθήκες και τάσεις καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ενεργοποίηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που να βασίζονται στην καινοτομία, αξιοποιώντας την υψηλή τεχνολογία. Επομένως, κρίνεται ουσιαστικής σημασίας η ανάδειξη, υποστήριξη και σε τελικό στάδιο η χρηματοδότηση ερευνητικών δράσεων, οι οποίες θα προωθούν την οικονομική αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων που αναδεικνύονται στα ερευνητικά εργαστήρια. Η δράση εστιάζει στο δυναμικό των ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας, προωθώντας την έννοια της επιχειρηματικότητας, μέσω της υποστήριξης για τη δημιουργία επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης (spin-offs) παρέχοντάς τους εξειδικευμένες υπηρεσίες. Αναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο Αναλυτικά   Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους επιστήμονες, που διαθέτουν ερευνητικά αποτελέσματα και επιθυμούν την εμπορική αξιοποίηση τους, και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τις κάτωθι ενέργειες:
  • Ενημέρωση – ανάλυση αναγκών ενδιαφερόμενων ερευνητών με στόχο την προσέλκυση ενδιαφέροντος από το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
  • Καταγραφή των ερευνητικών αποτελεσμάτων που διαθέτουν.
  • Αξιολόγηση του βαθμού ωρίμανσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων που διαθέτουν ως προς την επιχειρηματική τους εκμετάλλευση με την υποχρέωση συμπλήρωσης ειδικής φόρμας (έντυπο που θα αποτελεί τη μελέτη σκοπιμότητας), για κάθε αξιολογούμενο πρόγραμμα.
  • Ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
Η δράση είναι συμβατή με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και δίνεται προτεραιότητα, κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης από το δυνητικό δικαιούχο, σε εκείνα τα ερευνητικά αποτελέσματα που σχετίζονται ως προς το γνωστικό αντικείμενό τους με τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής, δηλαδή την αγροδιατροφή, τη βιομηχανία της εμπειρίας, τη νεανική επιχειρηματικότητα και τις ΤΠΕ, καθώς και την υγεία/ευεξία. Ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει σχέδιο δράσης στο οποίο να αναπτύσσονται οι εξειδικευμένοι στόχοι, η μεθοδολογία οργάνωσης και οι επιμέρους ενέργειες με σαφή αναφορά στο περιεχόμενο, στον χρονοπρογραμματισμό, στο κόστος, στους δείκτες παρακολούθησης της υλοποίησης, στον τρόπο αξιολόγησης των προγραμμάτων, τους συμμετέχοντες και στους ωφελούμενους. Ειδικότερα, η καταγραφή και αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων δύναται να πραγματοποιηθεί είτε από τον ίδιο τον Φορέα, με μεθοδολογία που θα περιγράψει και θα κοστολογήσει στην πρόταση, είτε με ανάθεση σε γραφείο με αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία. Δυνητικοί δικαιούχοι: 
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΜΕΚΔΕ
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.
  • Ι.Τ.Ε. - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  • ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Γάλακτος
Αντικείμενο: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον ακόλουθο θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα, ειδικό στόχο:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Ήπειρος ΚΩΔ. 8
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ ΚΩΔ. 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ΚΩΔ. 1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: -
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας ΚΩΔ. 01
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξει ΚΩΔ. 1b
ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας ΚΩΔ. 1.2.1
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης:
ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
T1605 Ερευνητικά προγράμματα που αξιολογούνται αριθμός 200
Οικονομικά στοιχεία πρόσκλησης : Η συγχρηματοδοτούμενη, όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής, δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται κατά πεδίο παρέμβασης και δράση καθώς και κατηγορία περιφέρειας ως ακολούθως:
ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
062:Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχή προς όφελος ΜΜΕ 1.2.1.1.Β:Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων 1,000,000€

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.