Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Προδημοσίευση Πρόσκλησης "Ανάπτυξη υποστηρισκτικού μηχανισμού διασύνδεσης επιστημονικών φορέων και ιδιωτικού τομέα"
24.12.2015
Η δράση που προκηρύσσεται αφορά την εφαρμογή σχεδίου για την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες των ερευνητικών φορέων στην εκπόνηση εξειδικευμένων ερευνητικών προγραμμάτων και για τα αποτελέσματα όσων έχουν ήδη εκπονηθεί, καθώς και συνεργασία ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων για την προώθηση της επιχειρηματικής ανακάλυψης και τη δημιουργία συνεργασιών. Μέσω της δράσης θα πραγματοποιηθεί καταγραφή, αποτύπωση και ενημέρωση των επιχειρήσεων είτε μεμονωμένα (πχ μέσω της δημιουργίας πλατφόρμας) είτε μέσω κλάδων επιχειρηματιών (πχ μέσω συναντήσεων με ομάδες τυροκόμων, ομάδες παραγωγών, ομάδες ξενοδόχων κλπ) για τα ολοκληρωμένα και υπό εξέλιξη ερευνητικά προγράμματα στην περιοχή και κυρίως για τις δυνατότητες των ερευνητικών εργαστηρίων για παραγωγή νέας έρευνας. Αναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο Αναλυτικά   Στόχος είναι να γίνει ευρέως γνωστό για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσω της συνεργασίας έρευνας και επιχειρηματικότητας για την επίλυση προβλημάτων είτε επιχειρήσεων είτε κλάδων επιχειρήσεων και την δημιουργία νέων προϊόντων, μέσω του σχεδιασμού νέων ερευνητικών προγραμμάτων που παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον και προοπτικές αξιοποίησης. Η δράση είναι συμβατή με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και θα επικεντρώνεται στους τέσσερεις τομείς – προτεραιότητας αυτής, την αγροδιατροφή, τη βιομηχανία της εμπειρίας, τη νεανική επιχειρηματικότητα και τις ΤΠΕ, καθώς και την υγεία/ευεξία. Ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει σχέδιο δράσης στο οποίο να αναπτύσσονται οι εξειδικευμένοι στόχοι, η μεθοδολογία οργάνωσης και οι επιμέρους ενέργειες για κάθε κλάδο της Στρατηγικής με σαφή αναφορά στο περιεχόμενο, στον χρονοπρογραμματισμό, στο κόστος, στους δείκτες παρακολούθησης της υλοποίησης, στους συμμετέχοντες και τους ωφελούμενους. Η υλοποίηση της δράσης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον την οργάνωση στοχευμένων εκδηλώσεων και συναντήσεων ανά τομέα σε σταθερή βάση με τη συμμετοχή των ερευνητικών φορέων, των αναπτυξιακών εταιρειών και των επιμελητηρίων/επιχειρηματιών είτε σε περιφερειακό επίπεδο είτε σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Αυτή η αλληλεπίδραση, ενημέρωση, πληροφόρηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φορέων δύναται να καταλήξει στην ανακάλυψη κλάδων και τομέων με συγκριτικό πλεονέκτημα. Επιδιώκεται, επομένως, μία πρωτότυπη ένωση της υπάρχουσας επιστημονικής και τεχνικής γνώσης με τους βιομηχανικούς πόρους, που αποκαλείται «διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης» με τελικό στόχο τη στενότερη συνεργασία και την δικτύωση επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού τομέα. Δυνητικοί δικαιούχοι: 
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΜΕΚΔΕ
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.
  • Ι.Τ.Ε. - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  • ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Γάλακτος
Αντικείμενο: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον ακόλουθο θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα, ειδικό στόχο:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Ήπειρος ΚΩΔ. 8
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ   ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ ΚΩΔ. 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Λιγότερο ανεπτυγμένες   περιφέρειες ΚΩΔ. 1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: -
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση της Έρευνας, της   Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας ΚΩΔ. 01
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση υποδομών έρευνας και   καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και   καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού   ενδιαφέροντος ΚΩΔ. 1a
ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση του βαθμού δικτύωσης   των ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας με τον ελληνικό και διεθνή χώρο ΚΩΔ. 1.1.1
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης:
ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ   ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ   ΣΤΟΧΟΣ
T1601 Αριθμός φορέων που   ενισχύονται Αριθμός 1
Οικονομικά στοιχεία πρόσκλησης : Η συγχρηματοδοτούμενη, όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής, δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται κατά πεδίο παρέμβασης και δράση καθώς και κατηγορία περιφέρειας ως ακολούθως:
ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ   ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
060: Δραστηριότητες   έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα ικανοτήτων,   συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης 1.1.1.1.Α: Ανάπτυξη   υποστηρικτικού μηχανισμού διασύνδεσης επιστημονικών φορέων και ιδιωτικού   τομέα 100.000€

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.