Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Προδημοσίευση Πρόσκλησης "Γραφείο Ενημέρωσης για τον Ορίζοντα 2020"
24.12.2015
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη συνεργασιών των ερευνητικών φορέων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον ιδιωτικό τομέα για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα. Για τη συνεχή και απρόσκοπτη ενημέρωση, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 2014-2020 των ενδιαφερομένων, είναι απαραίτητη η διασφάλιση ειδικού μηχανισμού προώθησης όλων των ερευνητικών προγραμμάτων, όπως του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, του COSME, του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, του ΕΠΑνΕΚ κλπ. μέσω δημιουργίας γραφείου ενημέρωσης (λειτουργία Info/Help-desk). Αναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο Αναλυτικά Το συγκεκριμένο γραφείο είναι δυνατό να λειτουργεί ως υπηρεσία μίας στάσης εντός μιας ήδη υπάρχουσας δομής και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:
 • Διαδικασία λειτουργίας Γραφείου Υποστήριξης (τρόπος και διαδικασία απαντήσεων, προθεσμίες απαντήσεων, απαντητικές φόρμες, πρωτόκολλο, κλπ.).
 • Δημιουργία και τήρηση αρχείου με:
  • όλες τις δραστηριότητες υποστήριξης (λίστα με επαφές που υπέβαλαν ερωτήματα και πορεία εκτέλεσής τους)
  • συχνές ερωτήσεις
  • επαφές που ζητούν υποστήριξη σε νομικά, διοικητικά θέματα ή για υποβοήθηση και παροχή συμβουλών κατά την προετοιμασία προτάσεων
 • Δημιουργία και τήρηση αξιόπιστων και επικαιροποιημένων βάσεων δεδομένων φορέων/ερευνητών/επιχειρήσεων που εν δυνάμει ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020.
 • Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή με Fax.
 • Παροχή συμβουλών για θέματα διαχείρισης, διοικητικά και νομικά που προκύπτουν από την συμμετοχή των φορέων σε ερευνητικά προγράμματα.
 • Υποβοήθηση αναζήτησης κατάλληλων εταίρων για τη συμμετοχή σε προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Υποβοήθηση για την υποβολή πρότασης από τους ενδιαφερόμενους. Ενδεικτικά, έλεγχος των κάτωθι:
  • της επιλεξιμότητας των φορέων υποβολής
  • του χρόνου υλοποίησης του έργου
  • του μεγέθους της πρότασης
  • της σωστής συμπλήρωσης των φορμών ηλεκτρονικά
  • του προϋπολογισμού και των επιλέξιμων δαπανών
 • Επαφές με Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs για:
  • την οργάνωση κοινών εκδηλώσεων
  • την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
Η δράση πρέπει να είναι συμβατή με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και θα δίνεται προτεραιότητα σε προτάσεις που σχετίζονται με τους τομείς – προτεραιότητας αυτής, την αγροδιατροφή, τη βιομηχανία της εμπειρίας, τη νεανική επιχειρηματικότητα και τις ΤΠΕ, καθώς και την υγεία/ευεξία. Ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει σχέδιο δράσης στο οποίο να αναπτύσσονται οι εξειδικευμένοι στόχοι, η μεθοδολογία οργάνωσης, η στελέχωση και οι επιμέρους υπηρεσίες που θα παρέχει το γραφείο ενημέρωσης με σαφή αναφορά στο περιεχόμενο, στον χρονοπρογραμματισμό, στο κόστος, στους δείκτες παρακολούθησης της υλοποίησης, στους συμμετέχοντες και στους ωφελούμενους. Δυνητικοί δικαιούχοι:
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΜΕΚΔΕ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.
 • Ι.Τ.Ε. - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 • ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Γάλακτος
Αντικείμενο: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον ακόλουθο θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα, ειδικό στόχο:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Ήπειρος ΚΩΔ. 8
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ   ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ ΚΩΔ. 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Λιγότερο ανεπτυγμένες   περιφέρειες ΚΩΔ. 1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: -
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση της Έρευνας, της   Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας ΚΩΔ. 01
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση υποδομών έρευνας και   καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και   καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού   ενδιαφέροντος ΚΩΔ. 1a
ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση του βαθμού δικτύωσης   των ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας με τον ελληνικό και διεθνή χώρο ΚΩΔ. 1.1.1
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης:
ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ   ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ   ΣΤΟΧΟΣ
T1601 Αριθμός φορέων που   ενισχύονται Αριθμός 1
Οικονομικά στοιχεία πρόσκλησης : Η συγχρηματοδοτούμενη, όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής, δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται κατά πεδίο παρέμβασης και δράση καθώς και κατηγορία περιφέρειας ως ακολούθως:
ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ   ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
060:Δραστηριότητες   έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα ικανοτήτων,   συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης 1.1.1.1.Β:Γραφείο   ενημέρωσης για τον Ορίζοντα 2020 200.000€
Για την υλοποίηση της δράσης θα εφαρμοστεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.