Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Προδημοσίευση Πρόσκλησης "Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική Επιχειρηματικότητα"
08.07.2016
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη συνεργασιών των ερευνητικών φορέων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον ιδιωτικό τομέα για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα. Για τη συνεχή και απρόσκοπτη ενημέρωση, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 2014-2020 των ενδιαφερομένων, είναι απαραίτητη η διασφάλιση ειδικού μηχανισμού προώθησης όλων των ερευνητικών προγραμμάτων, όπως του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, του COSME, του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, του ΕΠΑνΕΚ κλπ. μέσω δημιουργίας γραφείου ενημέρωσης (λειτουργία Info/Help-desk). Αναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο Αναλυτικά

ΔΡΑΣΗ 3.1.1.2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η δράση εμπίπτει στον ακόλουθο θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα, ειδικό στόχο:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΉΠΕΙΡΟΣ ΚΩΔ. 8
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ ΚΩΔ. 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ΚΩΔ. 1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:   - 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΚΩΔ. 03
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μεταξύ φυτωρίων επιχειρήσεων ΚΩΔ. 3a
ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Αύξηση των καινοτόμων ΜΜΕ στους τομείς της RIS της Περιφέρειας ΚΩΔ. 3.1.1

 

Στόχος:

Οι σύγχρονες εθνικές και διεθνείς οικονομικές συνθήκες και τάσεις καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ενεργοποίηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που να βασίζονται στην καινοτομία, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας χρειάζεται η μεταφορά γνώσης από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσης, η παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων.

Η ανάπτυξη και λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα, νεοφυούς και υφιστάμενης, αποτελεί τον μοχλό για την ανάπτυξη της περιοχής.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης:

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
CO04

Επιχειρήσεις που λαμβάνουν

μη οικονομική ενίσχυση

αριθμός 10

Περιεχόμενο:

Η δράση αφορά την ενίσχυση για ίδρυση ή αναβάθμιση συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (σύμφωνα με το Υπόμνημα ορισμών της παρούσης) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας θα αναλύονται στην υποβαλλόμενη πρόταση, περιλαμβάνοντας ενδεικτικά :

 • Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών φορέων - οργανισμών και τοπικών επιχειρήσεων.
 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για σχέδια ανάπτυξης νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή διεργασιών.
 • Σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση σχεδίων πειραματικής ανάπτυξης για νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες.
 • Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της καινοτομίας.

Ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει σχέδιο δράσης στο οποίο να αναλύονται:

 • οι εξειδικευμένοι στόχοι και οι προς ανάπτυξη παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής.
 • το σχήμα οργάνωσης και λειτουργίας της δομής.
 • τεχνική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης  για την κατασκευή ή/και αναβάθμιση κτιριακής υποδομής.
 • περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές και τεκμηρίωση κόστους για την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού.
 • ανάλυση κόστους λειτουργίας της δομής για το χρονικό διάστημα επιλεξιμότητας των δαπανών.
 • ανάλυση της μεθόδου αξιολόγησης για την επίτευξη των στόχων από τις  παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής.
 • τεχνικοοικονομική ανάλυση για την τεκμηρίωση της συνέχισης λειτουργίας της δομής στο χρονικό διάστημα μετά την αρχική χρηματοδότηση.

  Η δράση είναι συμβατή με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και δίνεται προτεραιότητα στην υποστήριξη επιχειρήσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητα στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής, δηλαδή την αγροδιατροφή (για προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται , τη βιομηχανία της εμπειρίας, τη νεανική επιχειρηματικότητα και τις ΤΠΕ, καθώς και την υγεία/ευεξία.

Νομικό πλαίσιο υλοποίησης:

 • Κανονισμός (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.
 • Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης – Άρθρο 27 Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.
 • N. 4314/2014 “Για τη διαχείριση , τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020’ (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει.
 • Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με αριθμ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015).

Δυνητικοί δικαιούχοι:

Νομικές οντότητες, νεοσυσταθείσες ή υπό σύσταση, επιφορτισμένες με τη  διαχείριση των εν λόγω δομών και περιλαμβάνουν ενδεικτικά ως μετόχους :

 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
 • Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
 • Οργανισμούς και φορείς  ερευνητικών δραστηριοτήτων.
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
 • Συνεργατικά σχήματα επιχειρήσεων.
 • Μη κερδοσκοπικοί αναπτυξιακοί οργανισμοί.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Καταστατικό φορέα, μετοχική σύνθεση και οργανισμός λειτουργίας, συμβατά με το περιεχόμενο της δράσης για συσταθείσες δομές ή υποβολή μνημονίου συνεργασίας για την εκπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων για υπό σύσταση δομές.
 • Εγκατάσταση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων εντός της γεωγραφικής περιοχής της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Λειτουργία της δομής με μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές :  Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε..
 • Η νομική οντότητα δεν βρίσκεται σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος της νομικής οντότητας ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης.
 • Να μην είναι προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2014/C 249/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Να τηρεί τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.
 • Να διαθέτει ή να δεσμευθεί ότι θα αποκτήσει νόμιμα κατασκευασμένες και λειτουργούσες κτιριακές υποδομές και ότι θα αποκτήσει και αναπτύξει κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
 • Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι:

-  Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις δραστηριότητες του συνεργατικού σχηματισμού είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες και παρέχεται με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων. Οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει τουλάχιστον με 10% των επενδυτικών δαπανών του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας μπορούν να έχουν προτιμησιακή πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους. Για να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, αυτή η πρόσβαση είναι ανάλογη προς τη συμβολή της επιχείρησης στις επενδυτικές δαπάνες και οι όροι δημοσιοποιούνται.

-  Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση του εξοπλισμού του συνεργατικού σχηματισμού και τη συμμετοχή στις δραστηριότητές του αντιστοιχούν στην τιμή της αγοράς ή αντικατοπτρίζουν το σχετικό κόστος.

Υπογραμμίζεται ότι οι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν σωρευτικά απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη δράση.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες  πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται:

 • Κόστος κατασκευής ή αναβάθμισης κτιριακών υποδομών.
 • Κόστος προμήθειας απαραίτητου εξοπλισμού.
 • Δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) σχετικά με :

α) τον συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών για την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων.

β) την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού.

γ) τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.

Ένταση ενίσχυσης

 • 65% του συνολικού κόστους των επενδυτικών δαπανών.
 • 50% του συνολικού κόστους των λειτουργικών δαπανών, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη.

Η ένταση ενίσχυσης προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 27 Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

Οικονομικά στοιχεία πρόσκλησης

Το διαθέσιμο ποσό της πρόσκλησης, το οποίο διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, αναλύεται σε συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή.

Ο υπολογισμός της δημόσιας δαπάνης και ιδιωτικής συμμετοχής είναι ενδεικτικός για την πρόσκληση και υπολογίζεται με μέση ένταση ενίσχυσης 62,5%.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΣΟ
Δημόσια δαπάνη (Δ.Δ.) 2.100.000,00
 • Ενωσιακή συμμετοχή (80 % Δ.Δ.)
1.680.000,00
 • Εθνική συμμετοχή (20 % Δ.Δ.)
420.000,00
Ιδιωτική συμμετοχή (Ι.Σ.) 1.260.000,00
Συνολικό κόστος (Δ.Δ. + Ι.Σ.) 3.360.000,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Προβλεπόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης

Σεπτέμβριος  - Οκτώβριος 2016.

Βασικά στοιχεία πρόσκλησης

Χρονική προθεσμία για την υποβολή προτάσεων : ως 31/12/16.

Φορέας υποδοχής προτάσεων : ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.

Επιλεξιμότητα δαπανών : ως 31/12/2023.

Μεθοδολογία αξιολόγησης : Συγκριτική.

Το συγκεκριμένο γραφείο είναι δυνατό να λειτουργεί ως υπηρεσία μίας στάσης εντός μιας ήδη υπάρχουσας δομής και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:
 • Διαδικασία λειτουργίας Γραφείου Υποστήριξης (τρόπος και διαδικασία απαντήσεων, προθεσμίες απαντήσεων, απαντητικές φόρμες, πρωτόκολλο, κλπ.).
 • Δημιουργία και τήρηση αρχείου με:
  • όλες τις δραστηριότητες υποστήριξης (λίστα με επαφές που υπέβαλαν ερωτήματα και πορεία εκτέλεσής τους)
  • συχνές ερωτήσεις
  • επαφές που ζητούν υποστήριξη σε νομικά, διοικητικά θέματα ή για υποβοήθηση και παροχή συμβουλών κατά την προετοιμασία προτάσεων
 • Δημιουργία και τήρηση αξιόπιστων και επικαιροποιημένων βάσεων δεδομένων φορέων/ερευνητών/επιχειρήσεων που εν δυνάμει ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020.
 • Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή με Fax.
 • Παροχή συμβουλών για θέματα διαχείρισης, διοικητικά και νομικά που προκύπτουν από την συμμετοχή των φορέων σε ερευνητικά προγράμματα.
 • Υποβοήθηση αναζήτησης κατάλληλων εταίρων για τη συμμετοχή σε προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Υποβοήθηση για την υποβολή πρότασης από τους ενδιαφερόμενους. Ενδεικτικά, έλεγχος των κάτωθι:
  • της επιλεξιμότητας των φορέων υποβολής
  • του χρόνου υλοποίησης του έργου
  • του μεγέθους της πρότασης
  • της σωστής συμπλήρωσης των φορμών ηλεκτρονικά
  • του προϋπολογισμού και των επιλέξιμων δαπανών
 • Επαφές με Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs για:
  • την οργάνωση κοινών εκδηλώσεων
  • την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
Η δράση πρέπει να είναι συμβατή με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και θα δίνεται προτεραιότητα σε προτάσεις που σχετίζονται με τους τομείς – προτεραιότητας αυτής, την αγροδιατροφή, τη βιομηχανία της εμπειρίας, τη νεανική επιχειρηματικότητα και τις ΤΠΕ, καθώς και την υγεία/ευεξία. Ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει σχέδιο δράσης στο οποίο να αναπτύσσονται οι εξειδικευμένοι στόχοι, η μεθοδολογία οργάνωσης, η στελέχωση και οι επιμέρους υπηρεσίες που θα παρέχει το γραφείο ενημέρωσης με σαφή αναφορά στο περιεχόμενο, στον χρονοπρογραμματισμό, στο κόστος, στους δείκτες παρακολούθησης της υλοποίησης, στους συμμετέχοντες και στους ωφελούμενους. Δυνητικοί δικαιούχοι:
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΜΕΚΔΕ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.
 • Ι.Τ.Ε. - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 • ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Γάλακτος
Αντικείμενο: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον ακόλουθο θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα, ειδικό στόχο:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Ήπειρος ΚΩΔ. 8
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ   ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ ΚΩΔ. 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Λιγότερο ανεπτυγμένες   περιφέρειες ΚΩΔ. 1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: -
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση της Έρευνας, της   Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας ΚΩΔ. 01
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση υποδομών έρευνας και   καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και   καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού   ενδιαφέροντος ΚΩΔ. 1a
ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση του βαθμού δικτύωσης   των ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας με τον ελληνικό και διεθνή χώρο ΚΩΔ. 1.1.1
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης:
ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ   ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ   ΣΤΟΧΟΣ
T1601 Αριθμός φορέων που   ενισχύονται Αριθμός 1
Οικονομικά στοιχεία πρόσκλησης : Η συγχρηματοδοτούμενη, όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής, δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται κατά πεδίο παρέμβασης και δράση καθώς και κατηγορία περιφέρειας ως ακολούθως:
ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ   ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
060:Δραστηριότητες   έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα ικανοτήτων,   συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης 1.1.1.1.Β:Γραφείο   ενημέρωσης για τον Ορίζοντα 2020 200.000€
Για την υλοποίηση της δράσης θα εφαρμοστεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.