Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση Πρόσκλησης ΗΠ-004 (Α/Α 746) - Μηχανισμός υποστήριξης οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου
03.03.2023

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-004 για την προγραμματική Περίοδο 2021-2027 με τίτλο «Μηχανισμός υποστήριξης οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου».

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνεται η σύσταση και λειτουργία ενός μηχανισμού υποστήριξης της Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου. Ο μηχανισμός θα υποβοηθά το Φορέα Παρακολούθησης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ηπείρου και το ΠΣΕΚ και θα στοχεύει:

  • στην καταγραφή και γενικότερα παρακολούθηση των επιδόσεων της Περιφέρειας Ηπείρου στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας με σκοπό την εφαρμογή σχεδιαζόμενων επιμέρους πολιτικών για την ανάδειξη του καινοτομικού χαρακτήρα και της διαφοροποίησης της Περιφέρειας. Επικουρικά, απαιτείται η δημιουργία μιας πλατφόρμας δικτύωσης, καταχώρησης και επεξεργασίας πληροφοριών (βάση δεδομένων) στην οποία θα αποτυπώνονται και θα επικαιροποιούνται όλα τα στοιχεία που συνδέονται και επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία στην περιφέρεια.
  • στην οργάνωση, υλοποίηση και παρακολούθηση της διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στο πλαίσιο της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ.
  • στο συντονισμό και ενδυνάμωση όλων των φορέων του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας.
  • στη διαμεσολάβηση μεταξύ της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας και των επιχειρήσεων σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο με σκοπό την αύξηση των συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας, τη συστηματική ανταλλαγή γνώσης και τη χρήση των αποτελεσμάτων των μελετών και των ερευνών που θα υλοποιηθούν.
  • στη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων παρακολούθησης της ΣΕΕ σε περιφερειακό επίπεδο.

Στη συγκεκριμένη δομή, πέραν των μονίμων στελεχών της Περιφέρειας που θα επιφορτιστούν τις σχετικές λειτουργίες, εκτιμάται ότι απαιτείται:

  • Υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες με κατάλληλα προσόντα.
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων.
  • Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας.
  • Προμήθεια εξοπλισμού (hardware και software), κ.α.

 Δυνητικοί φορείς: Περιφέρεια Ηπείρου

 Περίοδος Υποβολής: 06/03/2023 - 28/04/2023

 Προϋπολογισμός: Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 250.000 €

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.