Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση ΗΠ-004/2023 (Α/Α 746) - Μηχανισμός υποστήριξης οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου
5η Τροποποίηση
Σημαντικά σημεία 5ης τροποποίησης

Η τροποποίηση αφορά :

 • την αλλαγή της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων που παρατείνεται μέχρι 1-12-2023.
Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Ηπείρου

Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

ΗΠ-004

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

746

Περίοδος Υποβολής

από 06.03.2023 έως 01.12.2023

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2021 - 2027

Άξονας

1. Ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας

Στόχος Προτεραιότητας

1. Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού

Περιγραφή

Συνοπτικά, το σύστημα διακυβέρνησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) 2021-27 προβλέπεται να αποτελείται από τρία επίπεδα:

 • Το Συμβούλιο Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης,
 • Τη Μονάδα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης – ΜΟΝ-ΕΣΕΕ και τον Μηχανισμό Επιχειρηματικής Ανακάλυψης,
 • Τους φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των επιμέρους δράσεων και έργων.

Οι Περιφέρειες εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης μέσω της ΕΝΠΕ (πρώτο επίπεδο). Επίσης συμμετέχουν στο δεύτερο επίπεδο διακυβέρνησης με τα αρμόδια για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης όργανα που αυτές ορίζουν. Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει ήδη ορίσει ως αρμόδιο για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης τον Φορέα Παρακολούθησης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: Ω3ΡΠ7Λ9-Υ8Ο). Το αρμόδιο περιφερειακό όργανο θα συνεργάζεται στενά με την ΜΟΝ-ΕΣΕΕ για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης μεταξύ εθνικού και περιφερειακού επιπέδου και τον συντονισμό των δράσεων μεταξύ των δύο επιπέδων. Παράλληλα θα αξιοποιηθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), το οποίο θα λειτουργεί συμβουλευτικά προς το αρμόδιο περιφερειακό όργανο για την εξειδίκευση των προτεραιοτήτων της ΕΣΕΕ σε περιφερειακό επίπεδο και την οργάνωση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της. Επίσης το ΠΣΕΚ θα λειτουργεί και ως όργανο δικτύωσης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας με την ερευνητική κοινότητα. Το τρίτο επίπεδο διακυβέρνησης στις Περιφέρειες είναι ομοίως οι φορείς διαχείρισης και υλοποίησης (π.χ. ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος). Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνεται η σύσταση και λειτουργία ενός μηχανισμού υποστήριξης της Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου. Ο μηχανισμός θα υποβοηθά το Φορέα Παρακολούθησης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ηπείρου και το ΠΣΕΚ και θα στοχεύει:

 • στην καταγραφή και γενικότερα παρακολούθηση των επιδόσεων της Περιφέρειας Ηπείρου στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας με σκοπό την εφαρμογή σχεδιαζόμενων επιμέρους πολιτικών για την ανάδειξη του καινοτομικού χαρακτήρα και της διαφοροποίησης της Περιφέρειας. Επικουρικά, απαιτείται η δημιουργία μιας πλατφόρμας δικτύωσης, καταχώρησης και επεξεργασίας πληροφοριών (βάση δεδομένων) στην οποία θα αποτυπώνονται και θα επικαιροποιούνται όλα τα στοιχεία που συνδέονται και επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία στην περιφέρεια.
 • στην οργάνωση, υλοποίηση και παρακολούθηση της διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στο πλαίσιο της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ.
 • στο συντονισμό και ενδυνάμωση όλων των φορέων του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας.
 • στη διαμεσολάβηση μεταξύ της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας και των επιχειρήσεων σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο με σκοπό την αύξηση των συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας, τη συστηματική ανταλλαγή γνώσης και τη χρήση των αποτελεσμάτων των μελετών και των ερευνών που θα υλοποιηθούν.
 • στη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων παρακολούθησης της ΣΕΕ σε περιφερειακό επίπεδο.

Στη συγκεκριμένη δομή, πέραν των μονίμων στελεχών της Περιφέρειας που θα επιφορτιστούν τις σχετικές λειτουργίες, εκτιμάται ότι απαιτείται:

 • Υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες με κατάλληλα προσόντα.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων.
 • Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας.
 • Προμήθεια εξοπλισμού (hardware και software), κ.α.
Ωφελούμενοι

Επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια καθώς και οι οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Σχόλια

Αναλυτικά στοιχεία στην Πρόσκληση και τα συνημμένα της.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Αναλυτικά στοιχεία στην Πρόσκληση και τα συνημμένα της.

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 250.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.