Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση ΗΠ-031 (Α/Α 6652) - Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ
1η Τροποποίηση
Σημαντικά σημεία 1ης τροποποίησης
  1. Προσθήκη κωδικοποιημένης παραγράφου 3.5-Γ.6 Κανόνες επιλεξιμότητας και αντίστοιχων αιτούμενων συνημμένων στην πρόταση στοιχείων [Νομιμότητα Κτιρίου, Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος, Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ), Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)]
  2. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων
Σε ποιους απευθύνεται
  • Περιφέρεια Ηπείρου
  • Δήμοι και Επιχειρήσεις αυτών
  • Φορείς Κυβέρνησης Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

ΗΠ-031

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

6652

Περίοδος Υποβολής

από 02.01.2024 έως 28.06.2024

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2021 - 2027

Άξονας

2A. Προώθηση της αειφορίας και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Στόχος Προτεραιότητας

2.Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης &

Περιγραφή

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σημειώνεται επίσης, ότι ο εν λόγω τύπος δράσης συμβάλλει στην προτεραιότητα του ΕΣΕΚ για «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης».

Υποδράση 2Α.i.1.α: Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ (αφορά βασική ανακαίνιση κτιρίων). Προτεραιότητα θα δοθεί σε κτίρια με χαμηλή ενεργειακή απόδοση, στα οποία υπάρχει μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. σχολικά κτίρια, νοσοκομεία δυναμικότητας έως 450 κλίνες, αθλητικά κέντρα, κλπ), σε συνδυασμό με τον επιδεικτικό χαρακτήρα των ίδιων των κτιρίων και των συστημάτων που θα εφαρμοσθούν, ώστε να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που πιθανόν να περιλαμβάνουν και ΑΠΕ, εφόσον είναι εφικτό, και συνδέσεις net metering.

Στόχος του μέτρου είναι η συμμόρφωση προς τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης ώστε σε κάθε πράξη να επιτευχθεί α) τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής, ή β) τουλάχιστον 30 % μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν, θα πρέπει να αναβαθμίζουν τα κτίρια στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερης ή ίσης της Β’, σύμφωνα με το άρθρο 10 Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) (Α.Π. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/ 30-06-2017, ΦΕΚ B’ 2367), όπως κάθε φορά ισχύει. Στο πλαίσιο παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, προτεραιότητα θα δοθεί στη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση ΑΠΕ.

Ωφελούμενοι

Πολίτες

Επιλέξιμες Δαπάνες

Άμεσες δαπάνες βάσει παραστατικών - Αναλυτική αναφορά εντός της πρόσκλησης 

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 7.537.311,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.