Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
4η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027
09.11.2023

Η 4η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου του 2023.

Υποβλήθηκε για έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης πρόταση που αφορά:
πρόταση νέων κριτηρίων επιλογής για τις Δράσεις:

  • 2Α.v.3 Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων / 2A.v.3β : Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων για την Περιφέρεια Ηπείρου – μεταφερόμενα έργα & 2A.v.3γ : Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Περιφέρεια Ηπείρου
  • 4Β.η.1: Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση
  • 4Β.ια.3 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων / 4Β.ια.3β: Συνέχιση λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για ΑμεΑ
  • 4Β.ια.7 Διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας  / 4Β.ια.7α: Συνέχιση λειτουργίας Υφιστάμενων ΤΟΜΥ
  • 4Β.ια.7 Διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας  / 4Β.ια.7γ: Συνέχιση λειτουργίας δομών για την αντιμετώπισης των εξαρτήσεων

Παρακαλούμε όπως έχουμε την έγκριση ή τυχόν παρατηρήσεις της επιτροπής εγκαίρως και το αργότερο έως την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023. Η μη αποστολή απάντησης εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου λαμβάνεται ως αποδοχή.

Η 4η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 ολοκληρώθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 2023

Μπορείτε να βρείτε την απόφαση καθώς και τα συνημμένα αρχεία αυτής στα επισυναπτόμενα αρχεία παρακάτω.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.