Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-031 (Α/Α 6652) - Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ
29.12.2023

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-031 (Α/Α 6652) -  και τίτλο "Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ".

Υποδράση 2Α.i.1.α: Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ (αφορά βασική ανακαίνιση κτιρίων). Προτεραιότητα θα δοθεί σε κτίρια με χαμηλή ενεργειακή απόδοση, στα οποία υπάρχει μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. σχολικά κτίρια, νοσοκομεία δυναμικότητας έως 450 κλίνες, αθλητικά κέντρα, κλπ), σε συνδυασμό με τον επιδεικτικό χαρακτήρα των ίδιων των κτιρίων και των συστημάτων που θα εφαρμοσθούν, ώστε να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που πιθανόν να περιλαμβάνουν και ΑΠΕ, εφόσον είναι εφικτό, και συνδέσεις net metering. Στόχος του μέτρου είναι η συμμόρφωση προς τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης ώστε σε κάθε πράξη να επιτευχθεί α) τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής, ή β) τουλάχιστον 30 % μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν, θα πρέπει να αναβαθμίζουν τα κτίρια στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερης ή ίσης της Β’, σύμφωνα με το άρθρο 10 Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) (Α.Π. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/ 30-06-2017, ΦΕΚ B’ 2367), όπως κάθε φορά ισχύει. Στο πλαίσιο παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, προτεραιότητα θα δοθεί στη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση ΑΠΕ.

Περίοδος Υποβολής: 2/1/2024 - 29/3/2024

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.