Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-032 (Α/Α 7055) - Πράξεις αστικής κινητικότητας ΣΒΑΑ Δήμου Ηγουμενίτσας - μεταφερόμενες πράξεις
07.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-032 (Α/Α 7055) και τίτλο "Πράξεις αστικής κινητικότητας ΣΒΑΑ Δήμου Ηγουμενίτσας - μεταφερόμενες πράξεις"

Με τη συγκεκριμένη υποδράση επιδιώκονται παρεμβάσεις στην κινητικότητα της πόλης της Ηγουμενίτσας, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά φιλικού και ενεργειακά αποδοτικού πολυτροπικού συστήματος μεταφορών. Οι προτεινόμενες προς χρηματοδότηση πράξεις απαιτείται να περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ή υπό εκπόνηση Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου. Η συγκεκριμένη δράση δύναται να αφορά:

  • Παρεμβάσεις που σχετίζονται με:
    • τη δημιουργία πεζοδρόμων,
    • τη διαμόρφωση δρόμων σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας,
  • Παρεμβάσεις για τη διασφάλιση συνθηκών κίνησης για τα εμποδιζόμενα άτομα και ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρίες.
  • Παρεμβάσεις για την κατασκευή / διαμόρφωση / σήμανση ποδηλατοδρόμων.

Η παρούσα υποδράση αφορά την ένταξη πράξης «Παρεμβάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων - Ανάπτυξη δικτύων βιώσιμης αστικής κινητικότητας Ηγουμενίτσας», με Δικαιούχο τον Δήμο Ηγουμενίτσας, στο Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027, για την οποία απαιτείται για λόγους διαχειριστικούς η απόσυρσή της από το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, και πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Περίοδος Υποβολής: 15/02/2024 - 01/04/2024

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.