Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση ΗΠ-032 (Α/Α 7055) - Πράξεις αστικής κινητικότητας ΣΒΑΑ Δήμου Ηγουμενίτσας - μεταφερόμενες πράξεις
Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Ηγουμενίτσας

Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

ΗΠ-032

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

7055

Περίοδος Υποβολής

από 15.02.2024 έως 01.04.2024

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2021 - 2027

Άξονας

2B. Προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας

Στόχος Προτεραιότητας

2.Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης &

Περιγραφή

Με τη συγκεκριμένη υποδράση επιδιώκονται παρεμβάσεις στην κινητικότητα της πόλης της Ηγουμενίτσας, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά φιλικού και ενεργειακά αποδοτικού πολυτροπικού συστήματος μεταφορών. Οι προτεινόμενες προς χρηματοδότηση πράξεις απαιτείται να περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ή υπό εκπόνηση Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου. Η συγκεκριμένη δράση δύναται να αφορά:

  • Παρεμβάσεις που σχετίζονται με:
    • τη δημιουργία πεζοδρόμων,
    • τη διαμόρφωση δρόμων σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας,
  • Παρεμβάσεις για τη διασφάλιση συνθηκών κίνησης για τα εμποδιζόμενα άτομα και ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρίες.
  • Παρεμβάσεις για την κατασκευή / διαμόρφωση / σήμανση ποδηλατοδρόμων.

Η παρούσα υποδράση αφορά την ένταξη πράξης «Παρεμβάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων - Ανάπτυξη δικτύων βιώσιμης αστικής κινητικότητας Ηγουμενίτσας», με Δικαιούχο τον Δήμο Ηγουμενίτσας, στο Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027, για την οποία απαιτείται για λόγους διαχειριστικούς η απόσυρσή της από το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, και πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Ωφελούμενοι

Κάτοικοι περιοχής παρέμβασης.

Επιλέξιμες Δαπάνες
  • Άμεσες δαπάνες βάσει παραστατικών
  • Αγορά Εδαφικών Εκτάσεων

Αναλυτικές πληροφορίες στην πρόσκληση

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 8.000.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.