Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Διαβούλευση
30.05.2015

Διαβούλευση

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του άρθρου 4 του C(2013) 9651/07-01-2014 Εξουσιοδοτικού Κανονισμού τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τους εταίρους με τους οποίους διαβουλεύονται το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Στους εταίρους συγκαταλέγονται :

  • α) οι αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, δημοτικές και άλλες δημόσιες αρχές
  • β) οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι ,
  • γ) οι φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όπως περιβαλλοντικοί εταίροι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου στο χώρο αυτό αναρτά τις διαβουλεύσεις που είναι σε εξέλιξη ή έχουν πραγματωθεί .

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.