Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ετήσια Έκθεση του Προγράμματος (2015)
09.09.2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  (Αναλυτική έκθεση877.44 KB - 240 Σελ.) Η Έκθεση αφορά στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Ήπειρος» κατά τα έτη 2014 και 2015 και αποτελεί την πρώτη κατά σειρά Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης (ΕΕΥ).

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του ΕΠ ανέρχεται σε 325.846.893€ και η Κοινοτική Συνδρομή σε 260.677.513€. Το ΕΠ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με 226.500.790€ και 34.176.723€ αντίστοιχα. Τα έτη 2014 και 2015 αποτελούν τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του ΕΠ κατά τα οποία: • Εξειδικεύτηκαν 43 δράσεις δημόσιας δαπάνης 227.780.932€ που αντιστοιχούν στο 70% του Προγράμματος • Εκδόθηκαν 11 προσκλήσεις δημόσιας δαπάνης, 89.311.083€ που αντιστοιχούν στο 27,4% του Προγράμματος • Εντάχθηκαν 11 πράξεις, δημόσιας δαπάνης 17.719.077.98€ που αντιστοιχούν στο 5,4% του Προγράμματος • Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 8.840.312€ που αντιστοιχούν στο 2,7% του Προγράμματος • Πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 4.287.690,59€ εκ των οποίων επιλέξιμες είναι 4.178.471€ που αντιστοιχούν στο 1,3% του Προγράμματος. Σχετικά με τις Στρατηγικές του ΕΠ, για την επίτευξη του Αναπτυξιακού Οράματος της Περιφέρειας, η εικόνα των 5 Στρατηγικών Στόχων έχει ως εξής: • Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ (ΣΣ1). Συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) και οι διευρυμένες ομάδες εργασίας του καθώς και καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και το σχέδιο δράσης της. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος επιχειρηματικής ανακάλυψης και για τους τέσσερεις τομείς της Στρατηγικής καθώς και αναμορφώνεται αντίστοιχα το σχέδιο δράσης της. Όμως δεν κατέστει δυνατή η ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων του ΕΠ καθώς α)όσον αφορά στις δράσεις έρευνας και επιχειρηματικότητας αναμένονταν οι οδηγίες εφαρμογής από την ΕΑΣ και η ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος β) όσον αφορά στις δράσεις ψηφιακής σύγκλισης δεν έχουν ακόμη εξειδικευτεί με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς δεν έχει εκπληρωθεί η αιρεσιμότητα Τ02.1 «Ψηφιακή ανάπτυξη». • Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη (ΣΣ2). Έχει εξειδικευτεί το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων και έχουν εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις για την υποβολή αιτημάτων, κυρίως για τις δράσεις του Θεματικού Στόχου (ΘΣ) 6. Όσον αφορά στις δράσεις των ΘΣ 4 και 5 δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες (εκπλήρωση αντίστοιχων αιρεσιμοτήτων, αυτοδεσμεύσεων κλπ) από τα αρμόδια Υπουργεία ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίηση τους. • Ενίσχυση υποδομών μεταφορών (ΣΣ3). Έχει εξειδικευτεί το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη ωριμότητα για την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων. • Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας (ΣΣ4). Έχει εξειδικευτεί το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων και σταδιακά ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες δράσεις. • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων (ΣΣ5). Έχουν καταρτιστεί και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και η Περιφερειακή Στρατηγική για τους Ρομά, ενώ έχει εκπονηθεί και η μελέτη για τη Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου. Έχουν εξειδικευτεί οι δράσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις και έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται οι αντίστοιχες πράξεις.

Για την έγκαιρη ενεργοποίηση του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) στις 12/6/2015 στην οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση δράσεων, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων και η Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ. Επιπρόσθετα στις 25/11/2015 με την διαδικασία της γραπτής διαδικασίας η Επ.Πα ενέκρινε την εξειδίκευση και τα κριτήρια επιλογής και άλλων δράσεων του ΕΠ. Συνολικά εξειδικεύτηκε το μεγαλύτερο μέρος του ΕΠ, έχοντας σαν στόχο την δυνατότητα επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης σε κάθε Άξονα. Διοργανώθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση, στην οποία ενημερώθηκαν όλοι οι Δυνητικοί Δικαιούχοι για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τον αρχικό προγραμματισμό έκδοσης προσκλήσεων. Διοργανώθηκαν πρόσθετες συναντήσεις με τους «βασικούς» δικαιούχους. Επιπλέον αναπτύχθηκε νέα ιστοσελίδα στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για το ΕΠ, οι διαδικασίες υποβολής προτάσεων κλπ για την άμεση ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων. Εκδόθηκαν προσκλήσεις για ένταξη α) των εμπροσθοβαρών πράξεων των οποίων η υλοποίησή είχε ξεκινήσει πριν την έγκριση του ΕΠ, β) των μεταφερόμενων πράξεων από το ΕΠ Θ-ΣΤ-Η 2007-2013 και γ) των τμηματοποιημένων, των οποίων ένα τμήμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ Θ-ΣΤ-Η 2007-2013 και ένα άλλο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ Ήπειρος 2014 – 2020, με στόχο την άμεση ενεργοποίηση του ΕΠ και την μη ύπαρξη κενού στην χρηματοδότηση των πράξεων αυτών, καθώς οι περισσότερες από αυτές έχουν ήδη αποκτήσει νομική δέσμευση και υλοποιούνται. Όσον αφορά στις Στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) δεν εκδόθηκε σχετική πρόσκληση για την υποβολή τους καθώς αναμένονταν οι οδηγίες εφαρμογής από την ΕΑΣ. Η Διαχειριστική Αρχή έχει ολοκληρώσει την διαβούλευση με τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς φορείς για την ωρίμανση των ΟΧΕ και στο έγγραφο εξειδίκευσης, που εγκρίθηκε στην συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης, εξειδίκευσε τις βασικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των ΟΧΕ και προσδιόρισε τους εμπλεκόμενους Φορείς.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.