Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης -Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία "αγκαλιά"
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,094,400.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,094,400.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Το έργο περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση λειτουργίας (ΚΔΗΦ εφ'εξης) στην πόλη της Άρτας με 19 ωφελούμενους. Στο Κ.Δ.Η.Φ. παρέχονται υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, σε πενθήμερη βάση, με ωράριο από 8.00 π.μ. - 4.00 μ.μ., οι οποίες περιλαμβάνουν: μεταφορά των ωφελουμένων από και προς το Κέντρο, διαμονή και διατροφή (πρόχειρο γεύμα), εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, ατομική και ομαδική άσκηση, εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, δημιουργική απασχόληση και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης, καθώς και ενέργειες στήριξης και ενδυνάμωσης.
Κρισιμότητα
Ο Δήμος Αρταίων παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις σε δομές εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία. Κύρια πρόβλημα εντοπίζονται στα άτομα που αποφοιτούν από το Ειδικό Γυμνάσιο (ΕΕΕΕΚ Γλυκορίζου) τα οποία δεν έχουν χώρους να φιλοξενηθούν, να αναπτύξουν την κοινωνικότητα και τις δεξιότητες τους. Το σωματείο "αγκαλιά ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ" , έχει συσταθεί για να καλύψει την ανάγκη για απασχόληση των ατόμων με αναπηρία που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς ή και καθόλου από τις Δομές του Δήμου και του Κράτους που λειτουργούν στην περιοχή. Ανάμεσα στους σκοπούς του Συλλόγου είναι η ηθική και υλική προστασία των ατόμων με αναπηρία, η προαγωγή των κοινωνικών αλλά και πολιτιστικών συμφερόντων τους, η επαγγελματική εκπαίδευση και η αποκατάστασή τους για προώθηση ίσων ευκαιριών και πρακτικών εναντίον πάσης φύσεως διακρίσεων. Σκοπός της λειτουργίας του εν λόγω κέντρου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, και η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
- Μητρώο Ωφελουμένων - Ατομικός φάκελος ωφελουμένου ο οποίος περιλαμβάνει Αίτηση και δικαιολογητικά συμμετοχής στην πράξη, Κοινωνικό ιστορικό, Στατιστικά στοιχεία - Καρτέλες ωφελουμένων στη δομή - Αρχική εκτίμηση/αξιολόγηση του ωφελούμενου από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας - Ατομικό μηνιαίο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών, υπογεγραμμένο από τη διεπιστημονική ομάδα - Εβδομαδιαίο πρόγραμμα υπηρεσιών, υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της δομής - Ατομικό μηνιαίο δελτίο παρακολούθησης, το οποίο θα αναφέρει τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί, βάσει του ατομικού μηνιαίου προγράμματος παροχής υπηρεσιών, και θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο της δομής στο τέλος κάθε μήνα - Βεβαίωση, υπογεγραμμένη από τον ωφελούμενο ή το γονέα/κηδεμόνα, η οποία θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης - Συγκεντρωτικό μηνιαίο δελτίο παρακολούθησης ωφελουμένων, υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της δομής, το οποίο θα παρουσιάζει τις ημέρες παροχής υπηρεσιών ανά ωφελούμενο και ανά ημερολογιακή ημέρα του μήνα αναφοράς, βάσει των ατομικών μηνιαίων δελτίων παρακολούθησης - Τετράδιο συνεδριών και επικοινωνίας, το οποίο θα συνυπογράφεται από τους συμμετέχοντες (διεπιστημονική ομάδα, ωφελούμενος ή/και γονείς/κηδεμόνες) - Έκθεση αξιολόγησης των ωφελούμενων κάθε τρίμηνο - Τελική έκθεση αξιολόγησης των ωφελούμενων - Ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης/αποτίμησης της πράξης μετά το πέρας των 18 μηνών - Τελική έκθεση υλοποίησης/αποτίμησης της πράξης μετά το πέρας αυτής. - Υλικό δικτύωσης (αφίσες - συμφωνητικά – φωτογραφίες – προσκλήσεις - υλικό εκδηλώσεων – παρουσιολόγια, κλπ ανάλογα με το είδος δράσης που θα πραγματοποιείται), με τελική έκθεση σύνοψης των δράσεων δικτύωσης.
Δείκτες Εκροών
  • 05502.Αριθμός υποστηριζόμενων δομών
  • 05503. Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών
  • CO20.Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα
Δείκτες Αποτελέσματος
  • 05504. Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.