Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά
Άξονας: 14.ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΣ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €5,597,946.30
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €3,841,256.77
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Περιγραφή Έργου
Το συνολικό έργο περιλαμβάνει α) τα έργα κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκάλαμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά και μεταφοράς τους στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και β) τα έργα κατασκευής της ΕΕΛ και διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος έργου είναι επιλέξιμο το σύνολο των έργων κατασκευής της ΕΕΛ ,του δικτύου αποχέτευσης που αφορά τον οικισμό του Νεοχωρίου, ως οικισμός Γ΄ προτεραιότητας καθώς και οι συνδέσεις των ακινήτων για τον οικισμό του Νεοχωρίου
Κρισιμότητα
Η πράξη στοχεύει στην ικανοποίηση του κοινοτικού και εθνικού πλαισίου και του σχεδίου διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου. Το επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση τμήμα της πράξης αφορά την ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και αποχετευτικών δικτύων για την πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Σήμερα οι κατοικίες της περιοχής χρησιμοποιούν σηπτικούς βόθρους. Λόγω της μορφολογίας της περιοχής, του χαμηλού υψομέτρου και της ύπαρξης του Αμβρακικού κόλπου, η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και του υπεδάφους είναι πολύ μεγάλη. Στην περιοχή είναι σε εξέλιξη έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και άλλων οικισμών (Αγίας Παρασκευή, Ανέζα, Καλογερικό, Ψαθοτόπι, Κολομόδια και Ανθότοπος) που τα λύματα τους έχει σχεδιαστεί να μεταφέρονται στην εν λόγω μονάδα ΕΕΛ. Με την κατασκευή του έργου αυτού, θα ωφεληθούν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής αφού θα σταματήσει η ρύπανση του περιβάλλοντος, των υδάτων επιφανειακών και υπογείων, του εδάφους, αλλά και της ατμόσφαιρας (στην περιοχή είναι πολύ έντονες οι μυρωδιές των στάσιμων λυμάτων). Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση λυμάτων και την τοπική αυτοδιοίκηση δεν προβλέπει την άμεση πρόσβαση ιδιώτη επενδυτή κατά τη συλλογή και επεξεργασία των αστικών αποβλήτων.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Ολοκληρωμένα και σε πλήρη λειτουργία : 1. Τα δίκτυα συλλογής και μεταφοράς αστικών λυμάτων των οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκάλαμου και Ακροποταμιάς, με συνολικό μήκος δικτύου 26 km περίπου, βαρυτικών και καταθλιπτικών αγωγών, 4 αντλιοστάσια μεταφοράς για την κάλυψη των ως άνω οικισμών και 900 ιδιωτικές συνδέσεις. 2. Τα έργα της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων καθώς επίσης και τα έργα θεμελίωσης της επέκτασης της ΕΕΛ 3. Πλήρη σύνδεση των αντλιοστασίων μεταφοράς λυμάτων και της ΕΕΛ με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. Για συγχρηματοδότηση είναι επιλέξιμα το σύνολο των έργων κατασκευής της ΕΕΛ και του δικτύου αποχέτευσης που αφορά τον οικισμό του Νεοχωρίου, ως οικισμός Γ΄ προτεραιότητας και οι συνδέσεις των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης.
Δείκτες Εκροών
  • CO19.Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T4441.Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Oδηγία 91/271/ΕΟΚ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.