Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Αξιολογήσεις Δράσεων ΕΚΤ
Άξονας: 6.ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €60,000.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €60,000.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή συμβούλων αξιολόγησης για την εκπόνηση των αξιολογήσεων των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ηπείρου 2014-2020, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης, καθ' όλη την διάρκεια εφαρμογής του ΠΕΠ.
Κρισιμότητα
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων (CPR) 1303/2013, για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταρτίζεται από την Διαχειριστική Αρχή Σχέδιο Αξιολόγησης. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται προκειμένου να διαπιστωθεί αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι του Ε.Π., να εποπτεύεται η πρόοδος του Προγράμματος και να εκτιμάται η επίπτωση κάθε παρέμβασης.Η Διαχειριστική Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται αξιολογήσεις για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του αντίκτυπου του ΕΠ. Οι Φορείς της Περιφέρειας, η Επιτροπή Παρακολούθησης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων ώστε να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων διαχείρισης.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Η πράξη περιλαμβάνει την παροχή συμβούλου ή συμβούλων αξιολόγησης για την εκπόνηση των αξιολογήσεων των δράσεων του ΕΚΤ σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης καθ όλη την διάρκεια εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.Οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνει το Σχέδιο Αξιολόγησης ξεκινάνε το 2020. Για το κάθε υποέργο θα υπάρχουν και τα αντίστοιχα παραδοτέα σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.