Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
«Μονάδα Ενημέρωσης και Υποστήριξης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε»
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €25,000.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €25,000.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Στόχος της Πράξης είναι ολοκληρωμένη υποστήριξη των ανέργων παρέχοντας υπηρεσίες ψυχολογικής ενδυνάμωσης, αναγνώρισης αναγκών, ενημέρωσης και καθοδήγησης των ωφελούμενων εστιάζοντας στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικής κουλτούρας στην περιοχή εφαρμογής. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο πλαίσιο λειτουργίας μιας Μονάδας Ενημέρωσης και Υποστήριξης με αντικείμενο την δωρεάν ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με την αγροδιατροφική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία στις επιχειρήσεις του Δευτερογενή τομέα της οικονομίας και τη δημιουργική βιομηχανία, την βιομηχανία της εμπειρίας το οποίο θα λειτουργεί σε καθεστώς «ζήτησης - απάντησης», όπου οι ζητήσεις γίνονται από τους ενδιαφερόμενους και οι απαντήσεις, οι οποίες αποτελούν το έργο της Μονάδας ενημέρωσης , καταγράφονται με δομημένο και τεκμηριωμένο τρόπο. Το αντικείμενο λειτουργίας της δομής, ενδεικτικά, θα είναι: • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής για την προετοιμασία των ωφελουμένων κατά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. • Πληροφόρηση και υποστήριξη για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας • Αξιοποίηση δικτύου επαφών και επικοινωνίας με τους εργοδότες (πηγές αναζήτησης εργασίας) • Χαρτογράφηση και Πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες και ευκαιρίες στους τομείς της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα της οικονομίας, στη δημιουργική βιομηχανία και στην βιομηχανία της εμπειρίας • Ενημέρωση και καθοδήγηση για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται τόσο μέσω των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ όσο και του ισχύοντος εθνικού πλαισίου κινήτρων ενισχύσεων (π.χ. Αναπτυξιακός Νόμος, κλπ.) Κατά την υλοποίηση προβλέπεται η χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα επιτρέπουν την εξ’ αποστάσεως συνεργασία/ αλληλεπίδραση των εμπλεκομένων στη Πράξη (ήτοι στελέχη, ωφελούμενοι κλπ) με στόχο την αποφυγή της φυσικής παρουσίας και την διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης. Τα εν λόγω ψηφιακά εργαλεία θα επιτρέπουν ενδεικτικά την ολοκληρωμένη διαχείριση χρηστών (απόδοση ρόλων, τήρηση μητρώων, διαχείριση πλήρους προφίλ, κ.α.), τη δυνατότητα διεξαγωγής εξ αποστάσεως υποστήριξης, τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ στελεχών του Μονάδας ενημέρωσης και υποστήριξης και ωφελούμενων.
Κρισιμότητα
Στόχος της πράξης είναι ολοκληρωμένη παροχή στήριξης στους ωφελούμενους - ανέργους για την υποστήριξη της καλύτερης δυνατής ενσωμάτωσης τους στην αγορά εργασίας και για τη βελτίωση του μελλοντικού επιχειρηματικού και εργασιακού τους περιβάλλοντος στην περιοχή παρέμβασης της πράξης.Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο πλαίσιο λειτουργίας της μονάδας Ενημέρωσης και Υποστήριξης με αντικείμενο την δωρεάν ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με την: • αγροδιατροφική επιχειρηματικότητα, • καινοτομία στις επιχειρήσεις του Δευτερογενή τομέα της οικονομίας • δημιουργική βιομηχανία, • βιομηχανία της εμπειρίας
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα παραδοτέα του Πακέτου Εργασίας 1 είναι: Π1.1 : Χαρτογράφηση και Πληροφόρηση δυνατοτήτων και ευκαιριών σχετικά με (α) την αγροδιατροφική επιχειρηματικότητα, (β) την καινοτομία στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας, και (γ) στη δημιουργική βιομηχανία και την βιομηχανία της εμπειρίας Π1.2 : Κατάσταση δικαιολογητικών ανά κατηγορία επένδυσης Π1.3 : Ενημέρωση και καθοδήγηση για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται μέσω των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και λοιπών προγραμμάτων Π1.4 : Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής των ωφελουμένων Τα αναμενόμενα παραδοτέα του Πακέτου Εργασίας 2 είναι: Π2.1 : Πληροφόρηση και υποστήριξη για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας Π2.2 : Ενέργειες Δημοσιότητας μέσω κοινωνικών δικτύων Τα αναμενόμενα παραδοτέα του Πακέτου Εργασίας 3 είναι: Π3.1: Πρακτικά Επιτροπής Διαχείρισης τοπικού προγράμματος, εκθέσεις.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.