Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 77/2019 (Α/Α 3550) "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ"
3η Τροποποίηση
Σημαντικά σημεία 3ης τροποποίησης
  • Αντικατάσταση του εδαφίου στο Κεφάλαιο 6.4.2 από «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως τριάντα έξι (36) μήνες …  Επίσης προβλέπεται παράταση της διάρκειας υλοποίησής των για λόγους ανωτέρας βίας.» σε «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως σαράντα (40) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ένταξης χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω παράτασης».
  • Αντικατάσταση του εδαφίου στο Κεφάλαιο 6.4.2 από «Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για ενδιάμεσο έλεγχο εντός είκοσι οκτώ (28) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης, το έργο απεντάσσεται. Σε περίπτωση παράτασης του επενδυτικού σχεδίου το διάστημα αυτό τροποποιείται αναλογικά.» σε «Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για ενδιάμεσο έλεγχο τριάντα έξι (36) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης, το έργο απεντάσσεται».
  • Αντικατάσταση στην παρ. 11.2.2.ii της πρότασης «γίνεται έλεγχος της επιλεξιμότητας, της ορθότητας, της σκοπιμότητας, της εγκυρότητας και της νομιμότητας της επένδυσης, καθώς και των συγκεκριμένων πραγματοποιηθεισών δαπανών» σε «γίνεται έλεγχος της επιλεξιμότητας, της ορθότητας, της εγκυρότητας και της νομιμότητας των συγκεκριμένων πραγματοποιηθεισών δαπανών».
  • Αντικατάσταση στην παρ. 12.2 της πρότασης «Οι τροποποιήσεις στοιχείων της εγκριτικής απόφασης, που εξετάζονται από την ΔΙΑΠ είναι οι παρακάτω» σε «Οι τροποποιήσεις στοιχείων της εγκριτικής απόφασης, που εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΔΙΑΠ είναι οι παρακάτω».
  • Αντικατάσταση στην παρ. 12.3 της πρότασης «Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης εντός της Περιφέρειας χρηματοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου.» σε «Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης εντός της Περιφέρειας, εφόσον δεν επηρεάζει τη φύση και τους στόχους του επενδυτικού στοιχείου.».
  • Προσθήκη στην παρ. 13.1 της πρότασης «Τ1609: Εξαγωγές Περιφέρειας Ηπείρου (δείκτης αποτελέσματος). Διευκρινίζεται ότι ο Δείκτης CO08 υπολογίζεται σε ΕΜΕ και η επίτευξη του στόχου ελέγχεται ένα χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυσης από τον δικαιούχο, όπως ορίζεται στην Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης».
Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες MME

Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

77/2019

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

3550

Περίοδος Υποβολής

από 18.02.2019 έως 28.06.2019

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2014 - 2020

Άξονας

1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Θεματικός Στόχος

3.Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)

Επενδυτική Προτεραιότητα

3b.Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά τη διεθνοποίηση

Περιγραφή

Η δράση αποσκοπεί στον προσανατολισμό στην εξωστρέφεια μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με την συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις.

Σχόλια

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.
  • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι θεωρούνται οι ΚΑΔ 4ψηφιοι NACE (π.χ. 10.11) συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περαιτέρω αναλύσεις (π.χ. 10.11.11, 10.11.20.01). Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την 1.1.2016.
  • Να δεσμευθούν ότι δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών των πράξεων πριν την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης.
  • Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 20.000 € και με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr  ή στο HelpDesk  της Υπηρεσίας.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και  δαπάνες προβολής και δικτύωσης.

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3.000.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.