Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά
Σε ποιους απευθύνεται

Άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο της ΔΥΠΑ που κατά την αίτηση χρηματοδότησης:
• Είναι 20 έως 44 ετών.
• Έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης της Δ.ΥΠ.Α και έχουν συντάξει Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
• Είναι ‘Ελληνες/Ελληνίδες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
• Έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)
• Διαθέτουν βεβαίωση από υπηρεσίες των Κέντρων Κοινότητας, Παραρτημάτων Ρομά ή Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων (ή/και από κοινωνικές υπηρεσίες ΟΤΑ) περί κατοικίας στον οικισμό/καταυλισμό
• Σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά εντός της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις περιγράφονται στην πρόσκληση

Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

ΔΥΠΑ_14

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

6843

Περίοδος Υποβολής

από 07.03.2023 έως 03.04.2023

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2014 - 2020

Άξονας

5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Θεματικός Στόχος

9.Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Περιγραφή

"Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ήπειρος”, της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Ωφελούμενοι

Αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις περιγράφονται στην πρόσκληση

Σχόλια

Διάρκεια και ποσά επιχορήγησης
Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες και το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:
• 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
• 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη
• 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για τις θέσεις του 1ου κύκλου ορίζεται η 13/03/2023 και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 04/05/2023 και ώρα 15:00.

Αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις περιγράφονται στην πρόσκληση

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 200.000,00€

Συχνές ερωτήσεις

Διαδικασία
• Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.ependyseis.gr
• Η ΔΥΠΑ αξιολογεί συγκριτικά όλα τα επιχειρηματικά σχέδια και ανακοινώνει τα αποτελέσματα κατάταξης με όλες τις παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης.
• Οι αιτήσεις που χρηματοδοτούνται προκύπτουν με βάση τη σειρά κατάταξης, με όριο την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης.
• Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ από τους δικαιούχους πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης) της πρότασής τους, σύμφωνα με τον πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων .
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta

Συνημμένα Πρόσκλησης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.