Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση ΗΠ-015 (Α/Α 2668) - Συνέχιση λειτουργίας δομής φιλοξενίας αστέγων
1η Τροποποίηση
Σημαντικά σημεία 1ης τροποποίησης

Η τροποποίηση αφορά την αλλλαγή της μονάδα μέτρησης της Κατηγορίας Δαπάνης Β.1.1 της παραγράφου 3.7, από "Αριθμός - Ανθρωπομήνες νέας θέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης" σε "Αριθμός - Ανθρωποημέρες Πλήρους Απασχόλησης"

Σε ποιους απευθύνεται

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών (ΟΚΠΑΠΑ)

Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

ΗΠ-015

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

2668

Περίοδος Υποβολής

από 15.07.2023 έως 29.09.2023

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2021 - 2027

Άξονας

4B. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού

Στόχος Προτεραιότητας

4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Περιγραφή

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας της δομής φιλοξενίας αστέγων στην πόλη των Ιωαννίνων, η οποία χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020, μέχρι την 31.12.2027, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.

Στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη για την διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη.

Τα Υπνωτήρια είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχουν υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της παραπάνω δομής συμπεριλαμβάνονται και δράσεις διασύνδεσης και συνεργασίας με φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και εργασιακής επανένταξης σε τοπικό επίπεδο, και με την τοπική κοινότητα ευρύτερα, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ωφελούμενοι

Άτομα που βρίσκονται ή αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού - άστεγοι.

Σχόλια

Η έναρξη φυσικού αντικειμένου και επιλεξιμότητας δαπανών ξεκινά από 1/1/2022.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες λειτουργίας της δομής για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπως αυτές θα έχουν προσδιοριστεί στην Απόφαση Ένταξης.

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1.000.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.