Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 44/2017 (Α/Α 2267) "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής δημιουργικής βιομηχανίας ΤΠΕ υγείας και βιοτεχνολογίας"
10η Τροποποίηση
Σημαντικά σημεία 10ης τροποποίησης
  • Αντικατάσταση της παρ. 6.4.2 από «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, ανάλογα με το αντικείμενο, είναι έως 3 έτη.» σε «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, ανάλογα με το αντικείμενο, είναι έως 4 έτη.
  • Αντικατάσταση των παρ. 11.1.2 από «Τα αιτήματα τροποποιήσεων, εκτός αυτών που υποβάλλονται για λόγους ανωτέρας βίας, μπορούν να κατατίθενται μετά τον πρώτο χρόνο από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου, … Αιτήματα που υποβάλλονται μετά από αυτήν την προθεσμία δε θα εξετάζονται.» σε «Τα αιτήματα τροποποιήσεων, εκτός αυτών που υποβάλλονται για λόγους ανωτέρας βίας και παράτασης ολοκλήρωσης του έργου, μπορούν να κατατίθενται μετά τον πρώτο χρόνο από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου, … Αιτήματα που υποβάλλονται μετά από αυτήν την προθεσμία δε θα εξετάζονται.» και από «Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η υποβολή έως τριών (3) συνολικά αιτημάτων υποβολής τροποποιήσεων μείζονος σημασίας ανά ενταγμένη πράξη, εξαιρουμένου των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.» σε «Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η υποβολή έως τριών (3) συνολικά αιτημάτων υποβολής τροποποιήσεων μείζονος σημασίας ανά ενταγμένη πράξη, εξαιρουμένου των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και παράτασης ολοκλήρωσης του έργου.»
  • Αντικατάσταση της παρ. 11.2 από «Επισημαίνεται ότι η χρονική παράταση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/3 της συνολικής διάρκειας του εκάστοτε έργου» σε «Επισημαίνεται ότι η χρονική παράταση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30/11/2023.»
Σε ποιους απευθύνεται
  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις
  • Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

44/2017

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

2267

Περίοδος Υποβολής

από 25.07.2017 έως 26.10.2017

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2014 - 2020

Άξονας

1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Θεματικός Στόχος

1.Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας

Επενδυτική Προτεραιότητα

1b.Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξης της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

Περιγραφή

Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου μέσω της δυνατότητας διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας, ή από επιχειρήσεις οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε μέσω σύμβασης με οργανισμούς έρευνας είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα, στους τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως έχει προκύψει μετά και από τη σχετική διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 12.500.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.