Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 60/2018 (Α/Α 3185) "Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών"
7η Τροποποίηση
Σημαντικά σημεία 7ης τροποποίησης
 • Αντικατάσταση στην παρ. 6.4.2 της πρότασης «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, … Επίσης προβλέπεται παράταση της διάρκειας υλοποίησής των για λόγους ανωτέρας βίας.» σε «Η ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30/11/2023 και δεν προβλέπεται παράταση της διάρκειας υλοποίησης ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας. Επισημαίνεται ότι εντός της παραπάνω προθεσμίας θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλες οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. Η ημερομηνία έναρξης κάθε έργου θα γίνει μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.»
 • Προσθήκη στην παρ. 12.3 της διευκρίνησης «Επίσης οι τροποποιήσεις στην κατηγορία δαπάνης 2 Μηχανήματα (Προμήθεια μηχανημάτων - εξοπλισμού παραγωγής - λοιπού εξοπλισμού) που αφορούν αποκλειστικά σε αλλαγή μοντέλων του εγκεκριμένου εξοπλισμού μπορούν να ενσωματώνονται στο αίτημα επαλήθευσης και να εξετάζονται απευθείας με αυτό χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης. Ο νέος εξοπλισμός που θα προτείνεται θα πρέπει να πληροί εξίσου τις τεχνικές προδιαγραφές  (ισχύς κ.λ.π) του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου και υπό την προϋπόθεση ότι  παραμένει εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.»
 • Προσθήκη στο Παράρτημα ΙΙΙ παρ. Κατηγορία «Εδαφικές εκτάσεις» της διευκρίνησης «Για την κατηγορία «Εδαφικές εκτάσεις» και ειδικά μόνο για αυτή μπορεί να γίνεται δεκτή επιταγή στο όνομα του αγοραστή και οπισθογράφηση και εξόφληση από τον πωλητή υπό την προϋπόθεση ότι η επιταγή αυτή θα αναφέρεται στα συμβόλαια ότι αφορά την εξόφληση μερική η ολική του οικοπέδου και  από τα στοιχεία της αγοραπωλησίας θα προκύπτει ότι αυτό προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης.»
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

60/2018

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

3185

Περίοδος Υποβολής

από 10.07.2018 έως 10.09.2018

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2014 - 2020

Άξονας

1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Θεματικός Στόχος

3.Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)

Επενδυτική Προτεραιότητα

3a.Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Περιγραφή

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για αρχικές επενδύσεις ή αρχικές επενδύσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα, καθώς και ενίσχυση λειτουργικών δαπανών, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης, ώστε να υιοθετήσουν νέες ή ουσιωδώς βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και λειτουργίας, καθώς και να αναπτύξουν και εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της εγκεκριμένης Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Ηπείρου: Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα, Βιομηχανία της εμπειρίας, ΤΠΕ και νεανική επιχειρηματικότητα, Υγεία-ευεξία.

Ωφελούμενοι

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια

Όροι και προϋποθέσεις:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Το επενδυτικό σχέδιο θα βασίζεται στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί) ή ατομικές επιχειρήσεις.
 • Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να έχουν κλείσει δύο τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις (2016, 2017) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2016.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
 • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες προβολής και δικτύωσης

Η ενίσχυση που αναλογεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο εξαρτάται από το σύνολο και την αναλογία επενδυτικών και λοιπών δαπανών (λειτουργικές δαπάνες, αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπάνες προβολής και δικτύωσης), καθώς και την κατηγορία της μικρομεσαίας επιχείρησης. Η Δημόσια Δαπάνη των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 50.000 € και με ανώτατο όριο το ποσό των 400.000 €.

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 8.800.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.