Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση ΗΠ-019 (Α/Α 3470) - Συνέχιση Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Ηπείρου
1η Τροποποίηση
Σημαντικά σημεία 1ης τροποποίησης

Η τροποποίηση αφορά την αλλλαγή της μονάδα μέτρησης της Κατηγορίας Δαπάνης Β.1.1 της παραγράφου 3.7, από "Αριθμός - Ανθρωπομήνες νέας θέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης" σε "Αριθμός - Ανθρωποημέρες Πλήρους Απασχόλησης"

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Ηπείρου

Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

ΗΠ-019

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

3470

Περίοδος Υποβολής

από 07.08.2023 έως 30.10.2023

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2021 - 2027

Άξονας

4B. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού

Στόχος Προτεραιότητας

4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Περιγραφή

Η δράση αφορά στη συνέχιση υποστήριξης της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στη Περιφέρεια Ηπείρου, το οποίο έχει συσταθεί με την με αρ. 163473/24-10-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) και η χρηματοδότηση ξεκίνησε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020.

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 250.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.