Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 82/2019 (Α/Α 3811) "Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II"
6η Τροποποίηση
Σημαντικά σημεία 6ης τροποποίησης
 • Προσθήκη στην παρ. 5.3 της διευκρίνησης «Όταν πρόκειται για κτιριακές εγκαταστάσεις στην κατηγορία δαπάνης περιλαμβάνεται και η σύνταξη επιμετρήσεων του έργου για την πραγματοποίηση των ελέγχων της επένδυσης.»
 • Αντικατάσταση στην παρ. 6.4.2 της πρότασης «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, … η λήξη του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να ξεπερνάει την 31/12/2023.» σε «Η ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/12/2023 και δεν προβλέπεται παράταση της διάρκειας υλοποίησης ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας. Επισημαίνεται ότι εντός της παραπάνω προθεσμίας θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλες οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. Η ημερομηνία έναρξης κάθε έργου θα γίνει μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.»
 • Αντικατάσταση στην παρ. 11.3.2 της πρότασης «Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για ενδιάμεσο έλεγχο εντός δεκαεπτά (17) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης, το έργο απεντάσσεται. Σε περίπτωση παράτασης του επενδυτικού σχεδίου το διάστημα αυτό τροποποιείται αναλογικά.» σε «Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για ενδιάμεσο έλεγχο έως τις 30/7/2023 το έργο απεντάσσεται.».
 • Προσθήκη στην παρ. 12.3 της διευκρίνησης «Επίσης οι τροποποιήσεις στην κατηγορία δαπάνης 2 Μηχανήματα  (Προμήθεια μηχανημάτων - εξοπλισμού παραγωγής - λοιπού εξοπλισμού) που αφορούν αποκλειστικά σε αλλαγή μοντέλων του εγκεκριμένου εξοπλισμού μπορούν να ενσωματώνονται στο αίτημα επαλήθευσης και να εξετάζονται απευθείας με αυτό χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης. Ο νέος εξοπλισμός που θα προτείνεται θα πρέπει να πληροί εξίσου τις τεχνικές προδιαγραφές (ισχύς κ.λ.π) του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου και υπό την προϋπόθεση ότι  παραμένει εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.»
 • Προσθήκη στο Παράρτημα ΙΙΙ παρ. Κατηγορία «Εδαφικές εκτάσεις» της διευκρίνησης «Για την κατηγορία «Εδαφικές εκτάσεις» και ειδικά μόνο για αυτή μπορεί να γίνεται δεκτή επιταγή στο όνομα του αγοραστή και οπισθογράφηση και εξόφληση από τον πωλητή υπό την προϋπόθεση ότι η επιταγή αυτή θα αναφέρεται στα συμβόλαια ότι αφορά την εξόφληση μερική η ολική του οικοπέδου και από τα στοιχεία της αγοραπωλησίας θα προκύπτει ότι αυτό προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης.»
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

82/2019

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

3811

Περίοδος Υποβολής

από 23.07.2019 έως 09.12.2019

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2014 - 2020

Άξονας

1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Θεματικός Στόχος

3.Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)

Επενδυτική Προτεραιότητα

3a.Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Περιγραφή

Ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου για την ενσωμάτωση νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής και λειτουργίας, καθώς και να αναπτύξουν και εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν μπορούν να δραστηριοποιούνται σε όλους τους επιλέξιμους τομείς ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια στους τομείς της Περιφερειακής στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση δηλαδή: μεταποίηση στον πρωτογενή τομέα, βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), παροχή υπηρεσιών υγείας – ευεξίας, παροχή υπηρεσιών με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις που θα υποβληθούν μπορεί να αφορούν:

 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροδιατροφής.
 • Ενσωμάτωση πιστοποιημένων μεθόδων παραγωγής που διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια του καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλοντος, σε επιχειρήσεις αγροδιατροφής που παράγουν προϊόντα που δεν χαρακτηρίζονται ως γεωργικά.
 • Ανάπτυξη νέων μεθόδων και πρακτικών τυποποίησης των παραγομένων προϊόντων, σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροδιατροφής.
 • Ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών σε ειδικές μορφές τουρισμού.
 • Ανάπτυξη νέων οργανωτικών μεθόδων στην επιχειρηματική πρακτική και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση και προβολή των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας.
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στη συνέργεια της τουριστικής επιχειρηματικότητας με τους τομείς αγροδιατροφής, πολιτισμού και δημιουργικής βιομηχανίας.
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών εκμετάλλευσης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ανάπτυξης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών για την προώθηση και προβολή του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής.
 • Ανάπτυξη νέων πιστοποιημένων υπηρεσιών στον τομέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών και φιλοξενίας.
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην υγεία.
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της αγοράς κλινικών δοκιμών.
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την ευζωία και ευεξία.
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Ανάπτυξη νέων εφαρμογών, με αξιοποίηση νέων τεχνολογικών, για επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση δεδομένων στην αγορά.
Ωφελούμενοι

Yφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Σχόλια

Όροι και προϋποθέσεις:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Το επενδυτικό σχέδιο θα βασίζεται στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί) ή ατομικές επιχειρήσεις.
 • Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI της πρόσκλησης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr  ή στο HelpDesk  της Υπηρεσίας.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Δαπάνες προς τρίτους / Τεχνική και Συμβουλευτική υποστήριξης επιχειρήσεων
 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης.
Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 13.500.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.