Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 97/2020 (Α/Α 4412) "Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας"
4η Τροποποίηση
Σημαντικά σημεία 4ης τροποποίησης

H 4η τροποποίηση της της Προκήρυξης της Δράσης «Επιχορήγηση φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ) », στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος του ΕΣΠΑ 2014-2020, ως προς τo ακόλουθo σημείo:
-    Αντικατάσταση του εδαφίου του Παραρτήματος ΙΧ με Α/Α :3 από «Βεβαίωση καταχώρησης και μεταβολών του φορέα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις» σε «Βεβαίωση καταχώρησης και μεταβολών του φορέα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους Φορείς που έχουν εγγραφεί στο ΓΕΜΗ», λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του με αριθ. πρωτ. 9115/76/21.2.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Τμήμα Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ενημέρωση σχετικά με υποχρέωση εγγραφής των ΚΟΙΝ.ΣΕΠ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο» όπως και το σχετικό 12.2.2021 πρόσφατο email με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ και δεν έχει πραγματοποιηθεί η ανωτέρω μεταφορά στο ΓΕΜΗ, δεν υφίσταται εκ των πραγμάτων εγγραφή των ΚΟΙΝΣΕΠ στο ΓΕΜΗ και συνεπώς δεν μπορεί να εκδοθεί καμία βεβαίωση καταχώρησης / τροποποίησής τους μέσω των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ» και ενόψει του δεδομένου ότι στην σχετική πρόσκληση στα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης, οι Φορείς ΚΑΛΟ υποχρεούνται να υποβάλλουν βεβαίωση καταχώρησης και μεταβολών του φορέα στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προτείνεται η απάλειψη από την ως άνω πρόσκληση της υποχρέωσης υποβολής της ως άνω βεβαίωσης για όσους Φορείς ΚΑΛΟ δεν έχουν εγγραφεί στο ΓΕΜΗ και η προσκόμισή του ως δικαιολογητικό ένταξης από τους Φορείς που έχουν εγγραφεί στο ΓΕΜΗ.
Προσθήκη στις Δαπάνες Βάσει Παραστατικών  τις κατηγορίας Α.3 που εκ παραδρομής δεν είχε καταχωρηθεί.

Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

97/2020

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

4412

Περίοδος Υποβολής

από 01.10.2020 έως 26.02.2021

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2014 - 2020

Άξονας

5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Θεματικός Στόχος

9.Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική Προτεραιότητα

9v.Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 500.000,00€

Συχνές ερωτήσεις σε μορφή αρχείου
Συχνές ερωτήσεις

Γενικές Ερωτήσεις

 1. Είμαστε μέλη ΚΟΙΝΣΕΠ που δραστηριοποιείται στη *****. Επιτρέπεται ανοίγοντας υποκατάστημα στην Περιφέρεια Ηπείρου να συμμετέχουμε στην πρόσκληση 97/2020;

   Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των φορέων ΚΑΛΟ που υποβάλλουν πρόταση είναι:

 • Να λειτουργούν νομίμως με τη μορφή του Φορέα Κοινωνικής Οικονομίας με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016) , άρθρο 3, παρ. 1 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016).
 • Να διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
 • Όσοι Φορείς ΚΑΛΟ έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τα αντίστοιχα φορολογικά έντυπα.

………..

 • Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας που αφορούν όλους τους ΚΑΔ πλην αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας προκήρυξης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι όλες οι περαιτέρω αναλύσεις των ΚΑΔ 01,02,03,05,06,12,97,98,99,00 είναι μη επιλέξιμες.
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την ηλεκτρονική υποβολή της επενδυτικής πρότασης και να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

………..

Η επιχείρηση που θέλει να υποβάλλει πρόταση στην πρόσκληση 97/2020  θα πρέπει να τηρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα Κεφάλαια 4 και 5της πρόσκλησης.

Σύμφωνα με το Παράρτημα IX : Φάκελος Δικαιολογητικών της πρόσκλησης :

 • Πρόσφατη εκτύπωση των Στοιχείων Μητρώου (ενεργοί ΚΑΔ) της επιχείρησης (στην έδρα και στα υποκαταστήματα) από το taxisnet (πρόσφατη εκτύπωση – 30 ημέρες πριν την υποβολή της πρότασης).
 • Εναλλακτικά βεβαίωση έναρξης, καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από τις οποίες προκύπτει ότι η επιχείρηση λειτουργεί Υποκατάστημα στην Περιφέρεια για την οποία υποβάλλει, σε περίπτωση που το έργο εκτελείται όχι στην έδρα της επιχείρησης αλλά στο υποκατάστημά της.

Δαπάνες

1.Εφόσον ζητηθεί η επιχορήγηση ενοικίου απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης ή/και Υπεύθυνης Δήλωσης των δικαιούχων ώστε να προκύπτει ότι πληρείται ο όρος της παρ. 1.1 του Κεφ 6.1.Σε περίπτωση που υφίσταται ΔΣ (εποπτικού και διοικητικού) καθώς και πολλοί εταίροι, ποιοι πρέπει να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό αυτό;

Σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 ισχύουν τα εξής:

«Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και Β΄ βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με τον εκμισθωτή. Ο εν λόγω περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη του Δικαιούχου (μισθωτή). Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, ο εν λόγω περιορισμός καταλαμβάνει και όλους τους εταίρους/μετόχους (φυσικά πρόσωπα) του εκμισθωτή σε σχέση με τον Δικαιούχο/μισθωτή (ως μέλη του Δικαιούχου). Τα ανωτέρω πιστοποιούνται με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης ή / και Υπεύθυνης Δήλωσης των Δικαιούχων.

Επομένως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να υποβληθεί από όλα τα μέλη του Δικαιούχου.

2.Είναι επιλέξιμη δαπάνη το ενοίκιο της ΚΟΙΝΣΕΠ, το οποίο καταβάλλεται μια φορά το χρόνο προς *****.

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 της πρόσκλησης:

Κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας της δαπάνης δεν είναι δεσμευτικός ο τρόπος πληρωμής που αναφέρεται σε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο. Για παράδειγμα, οι δαπάνες ενοικίου για μισθωτήρια που αναφέρουν ότι η πληρωμή του ενοικίου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον με κατάθεση του ενοικίου σε τραπεζικό λογαριασμό και έχουν πληρωθεί με μετρητά γίνονται δεκτές, εφόσον υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και οι αντίστοιχες λογιστικές καταχωρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Το ενοίκιο της επιχείρησης δύναται να καταβάλλεται ετησίως.

Δικαιολογητικά

 1. Η μη υποβολή του Ι2 σε xls και pdf μορφή αποτελεί λόγω απόρριψης της πρότασης;

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 της πρόσκλησης:

Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά:

 1. I. να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι.1,
 2. II. να επισυνάψει πλήρως συμπληρωμένο το συν/νο Παράρτημα Ι.2 σε pdf και xls μορφή. Το Παράρτημα Ι.2 παρέχεται από την ΕΥΔ Ηπείρου συν/νο στην παρούσα πρόσκληση αλλά μπορεί να αναζητηθεί και στους ιστότοπους www.espa.gr και www.espa-epirus.gr,

III. να επισυνάψει στο Π.Σ.Κ.Ε. τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την πρόσκληση (Παράρτημα VIII ).

 1. IV. Να υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης και τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος VIII που απαιτείται να υποβληθούν σε ψηφιακή / φυσική μορφή στο πρωτόκολλο της ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ και όχι μετά την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.

Σύμφωνα με το Παράρτημα IX της πρόσκλησης :

Έντυπο υποβολής (Ι1 και Ι2) με υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. Το έντυπο υποβολής Ι1 θα πρέπει να οριστικοποιηθεί στην ηλεκτρονική υποβολή του ΠΣΚΕ.

(ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

H μη υποβολή του Ι2 αποτελεί λόγω απόρριψης της πρότασης.

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.