Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 97/2020 (Α/Α 4412) "Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας"
8η Τροποποίηση
Σημαντικά σημεία 8ης τροποποίησης
 • Αντικατάσταση εδαφίου στην παρ. “6.1.4 Μισθολογικό κόστος για νέα/νέες θέση/εις εργασίας” από «Σημειώνεται ότι ο Δικαιούχος υποχρεούται να διατηρήσει τις ΕΜΕ που διατήρησε ή δημιούργησε σύμφωνα με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.» σε «Σημειώνεται ότι ο Δικαιούχος υποχρεούται να διατηρήσει τις ΕΜΕ που διατήρησε ή δημιούργησε σύμφωνα με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, όπως ορίζεται στο Κεφ. 13.».
 • Αντικατάσταση εδαφίου στην παρ. “6.4.2 Διάρκεια των έργων” από «Η ημερομηνία έναρξης κάθε έργου ορίζεται από τον Φορέα και σε κάθε περίπτωση πρέπει είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση.» σε «Η ημερομηνία έναρξης κάθε έργου ορίζεται από τον Φορέα με Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. εδάφιο κγ, Κεφ. 14 της παρούσας) και σε κάθε περίπτωση πρέπει είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση και όχι μεταγενέστερη της 1/9/2022.».
 • Αντικατάσταση εδαφίου στην παρ. “11.2.1.ii Επαλήθευση έργων” από «Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα Αίτημα  Επαλήθευσης, η ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου υποχρεούται στη διενέργεια αυτεπάγγελτης επιτόπιας επαλήθευσης εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του σχετικού αιτήματος, εφόσον έχει προηγηθεί εκταμίευση επιχορήγησης.» σε «Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα το 1ο  Αίτημα  Επαλήθευσης, η ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου υποχρεούται στη διενέργεια αυτεπάγγελτης επιτόπιας επαλήθευσης εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του σχετικού αιτήματος, εφόσον έχει προηγηθεί εκταμίευση προκαταβολής.»
 • και από «Επισημαίνεται ότι τόσο η έγγραφη ή/και ηλεκτρονική γνωστοποίηση ελλείψεων που εντοπίστηκαν στο υποβληθέν Αίτημα επαλήθευσης, από τη ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου, όσο και η κάλυψη αυτών από το δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, …» σε «Επισημαίνεται ότι η έγγραφη ή/και ηλεκτρονική γνωστοποίηση ελλείψεων που εντοπίστηκαν σε ότι αφορά την πληρότητα του υποβληθέντος Αιτήματος επαλήθευσης, ολοκληρώνεται από τη ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του Αιτήματος. Η κάλυψη αυτών από το δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες,…».
 • Αντικατάσταση εδαφίου στην παρ. “11.3.2. Ενδιάμεση καταβολή” από «Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για ενδιάμεσο έλεγχο εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης, το έργο απεντάσσεται. Σε περίπτωση παράτασης του επενδυτικού σχεδίου το διάστημα αυτό τροποποιείται αναλογικά.» σε «Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για ενδιάμεσο έλεγχο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτή έχει δηλωθεί με Υπεύθυνη Δήλωση του Δικαιούχου (βλ. εδάφιο κγ, κεφ. 14), το έργο απεντάσσεται.»
 • Αντικατάσταση εδαφίου στο Κεφ. “14 Υποχρεώσεις Δικαιούχων” από «β) Υποχρεούται στην διατήρηση των νέων θέσεων απασχόλησης για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την ολοκλήρωση της επένδυσης.» σε «Υποχρεούται στην διατήρηση των νέων θέσεων απασχόλησης για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, όπως ορίζεται στο Κεφ. 13.»
 • Αντικατάσταση εδαφίου στο Παράρτημα “ΙΙΙ - Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών – απαραίτητα παραστατικά για την υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (Μισθολογικό κόστος για νέα/νέες θέση/εις εργασίας)” από «π.χ. Άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας: Φορολογική δήλωση τελευταίου οικονομικού έτους και πίνακας περιουσιακής κατάστασης Ε(9).» σε «π.χ. Άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας: Φορολογική δήλωση τελευταίου οικονομικού έτους όλων των μελών της οικογένειας (των δύο συζύγων/μερών και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση). Επισημαίνεται ότι το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά (δηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά) και των δύο συζύγων/μερών και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του Εκκαθαριστικού, πρέπει να είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, αφαιρουμένου του φόρου που καταβλήθηκε, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών, της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Δελτίο Τύπου ΕΛ.ΣΤΑΤ. έτους 2020 «Κίνδυνος Φτώχειας») για κάθε κατηγορία νοικοκυριού.»
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

97/2020

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

4412

Περίοδος Υποβολής

από 07.09.2020 έως 30.10.2020

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2014 - 2020

Άξονας

5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Θεματικός Στόχος

9.Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική Προτεραιότητα

9v.Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Σχόλια

 

 

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 500.000,00€

Συχνές ερωτήσεις

Γενικές Ερωτήσεις

 1. Είμαστε μέλη ΚΟΙΝΣΕΠ που δραστηριοποιείται στη *****. Επιτρέπεται ανοίγοντας υποκατάστημα στην Περιφέρεια Ηπείρου να συμμετέχουμε στην πρόσκληση 97/2020;

   Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των φορέων ΚΑΛΟ που υποβάλλουν πρόταση είναι:

 • Να λειτουργούν νομίμως με τη μορφή του Φορέα Κοινωνικής Οικονομίας με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016) , άρθρο 3, παρ. 1 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016).
 • Να διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
 • Όσοι Φορείς ΚΑΛΟ έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τα αντίστοιχα φορολογικά έντυπα.

………..

 • Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας που αφορούν όλους τους ΚΑΔ πλην αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας προκήρυξης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι όλες οι περαιτέρω αναλύσεις των ΚΑΔ 01,02,03,05,06,12,97,98,99,00 είναι μη επιλέξιμες.
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την ηλεκτρονική υποβολή της επενδυτικής πρότασης και να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

………..

Η επιχείρηση που θέλει να υποβάλλει πρόταση στην πρόσκληση 97/2020  θα πρέπει να τηρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα Κεφάλαια 4 και 5της πρόσκλησης.

Σύμφωνα με το Παράρτημα IX : Φάκελος Δικαιολογητικών της πρόσκλησης :

 • Πρόσφατη εκτύπωση των Στοιχείων Μητρώου (ενεργοί ΚΑΔ) της επιχείρησης (στην έδρα και στα υποκαταστήματα) από το taxisnet (πρόσφατη εκτύπωση – 30 ημέρες πριν την υποβολή της πρότασης).
 • Εναλλακτικά βεβαίωση έναρξης, καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από τις οποίες προκύπτει ότι η επιχείρηση λειτουργεί Υποκατάστημα στην Περιφέρεια για την οποία υποβάλλει, σε περίπτωση που το έργο εκτελείται όχι στην έδρα της επιχείρησης αλλά στο υποκατάστημά της.

Δαπάνες

1.Εφόσον ζητηθεί η επιχορήγηση ενοικίου απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης ή/και Υπεύθυνης Δήλωσης των δικαιούχων ώστε να προκύπτει ότι πληρείται ο όρος της παρ. 1.1 του Κεφ 6.1.Σε περίπτωση που υφίσταται ΔΣ (εποπτικού και διοικητικού) καθώς και πολλοί εταίροι, ποιοι πρέπει να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό αυτό;

Σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 ισχύουν τα εξής:

«Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και Β΄ βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με τον εκμισθωτή. Ο εν λόγω περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη του Δικαιούχου (μισθωτή). Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, ο εν λόγω περιορισμός καταλαμβάνει και όλους τους εταίρους/μετόχους (φυσικά πρόσωπα) του εκμισθωτή σε σχέση με τον Δικαιούχο/μισθωτή (ως μέλη του Δικαιούχου). Τα ανωτέρω πιστοποιούνται με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης ή / και Υπεύθυνης Δήλωσης των Δικαιούχων.

Επομένως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να υποβληθεί από όλα τα μέλη του Δικαιούχου.

2.Είναι επιλέξιμη δαπάνη το ενοίκιο της ΚΟΙΝΣΕΠ, το οποίο καταβάλλεται μια φορά το χρόνο προς *****.

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 της πρόσκλησης:

Κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας της δαπάνης δεν είναι δεσμευτικός ο τρόπος πληρωμής που αναφέρεται σε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο. Για παράδειγμα, οι δαπάνες ενοικίου για μισθωτήρια που αναφέρουν ότι η πληρωμή του ενοικίου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον με κατάθεση του ενοικίου σε τραπεζικό λογαριασμό και έχουν πληρωθεί με μετρητά γίνονται δεκτές, εφόσον υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και οι αντίστοιχες λογιστικές καταχωρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Το ενοίκιο της επιχείρησης δύναται να καταβάλλεται ετησίως.

Δικαιολογητικά

 1. Η μη υποβολή του Ι2 σε xls και pdf μορφή αποτελεί λόγω απόρριψης της πρότασης;

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 της πρόσκλησης:

Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά:

 1. I. να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι.1,
 2. II. να επισυνάψει πλήρως συμπληρωμένο το συν/νο Παράρτημα Ι.2 σε pdf και xls μορφή. Το Παράρτημα Ι.2 παρέχεται από την ΕΥΔ Ηπείρου συν/νο στην παρούσα πρόσκληση αλλά μπορεί να αναζητηθεί και στους ιστότοπους www.espa.gr και www.espa-epirus.gr,

III. να επισυνάψει στο Π.Σ.Κ.Ε. τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την πρόσκληση (Παράρτημα VIII ).

 1. IV. Να υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης και τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος VIII που απαιτείται να υποβληθούν σε ψηφιακή / φυσική μορφή στο πρωτόκολλο της ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ και όχι μετά την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.

Σύμφωνα με το Παράρτημα IX της πρόσκλησης :

Έντυπο υποβολής (Ι1 και Ι2) με υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. Το έντυπο υποβολής Ι1 θα πρέπει να οριστικοποιηθεί στην ηλεκτρονική υποβολή του ΠΣΚΕ.

(ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

H μη υποβολή του Ι2 αποτελεί λόγω απόρριψης της πρότασης.

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.