Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 97/2020 (Α/Α 4412) "Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας"
6η Τροποποίηση
Σημαντικά σημεία 6ης τροποποίησης
 • Αντικατάσταση εδαφίου στην Παράγραφο 6.4.2 από «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως δεκαοκτώ (18) μήνες. Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των έργων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες μπορεί να δοθεί μετά από αξιολόγηση τεκμηριωμένου αιτήματος, που υποβάλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου σε διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της παράτασης και η τροποποίηση της αντίστοιχης Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης. Επίσης προβλέπεται επιπλέον παράταση της διάρκειας υλοποίησής των για λόγους ανωτέρας βίας.» σε «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως δεκαοκτώ (18) μήνες. Η ημερομηνία έναρξης κάθε έργου ορίζεται από τον Φορέα και σε κάθε περίπτωση πρέπει είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση. Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των έργων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες μπορεί να δοθεί μετά από αξιολόγηση τεκμηριωμένου αιτήματος, που υποβάλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου σε διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της παράτασης και η τροποποίηση της αντίστοιχης Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης. Επίσης προβλέπεται επιπλέον παράταση της διάρκειας υλοποίησής των για λόγους ανωτέρας βίας. Σημειώνεται ότι η λήξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 31/12/2023».
 • Διαγραφή του εδαφίου στο Κεφάλαιο 12.1 «Τα αιτήματα τροποποίησης, εκτός αυτών που υποβάλλονται για λόγους ανωτέρας βίας, μπορούν να κατατίθενται μετά το πρώτο εξάμηνο από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (η ημερομηνία υποβολής καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα αποδοθεί στο σχετικό εισερχόμενο έγγραφο).».
 • Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 12.2 «Αλλαγή του αριθμού και της περιγραφής των νέων θέσεων εργασίας με διατήρηση των εγκεκριμένων ΕΜΕ. … Επισημαίνεται ότι τροποποιήσεις στην κατηγορία δαπάνης 8 (Προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού παραγωγής – λοιπού εξοπλισμού) που αφορούν αποκλειστικά σε αλλαγή μοντέλων του εγκεκριμένου εξοπλισμού μπορούν να ενσωματώνονται στο αίτημα επαλήθευσης και να εξετάζονται απευθείας με αυτό χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης. Ο νέος προτεινόμενος εξοπλισμός που προτείνεται πληροί εξίσου τις προδιαγραφές του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου και παραμένει εντός των ορίων του προϋπολογισμού του έργου.»
 • Προσθήκη εδαφίου στο Κεφάλαιο 14 «κγ. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΥΔ, με Υπεύθυνη Δήλωση, για την ημερομηνία έναρξης και τον τόπο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
Σε ποιους απευθύνεται

 Φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1 του Ν. 4430/2016.

Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

97/2020

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

4412

Περίοδος Υποβολής

από 07.09.2020 έως 30.10.2020

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2014 - 2020

Άξονας

5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Θεματικός Στόχος

9.Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική Προτεραιότητα

9v.Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Περιγραφή

Η πρόσκληση αφορά :

Την υποστήριξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου για την επιχορήγηση οικονομικής δραστηριότητας και για τη δημιουργία τουλάχιστον 1 θέσης εργασίας.

 

Σχόλια

Όροι και προϋποθέσεις 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των φορέων ΚΑΛΟ που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να λειτουργούν νομίμως με τη μορφή του Φορέα Κοινωνικής Οικονομίας με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016) , άρθρο 3, παρ. 1 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016).
 • Να διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
 • Όσοι Φορείς ΚΑΛΟ έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση θα πρέπει να έχουν υποβάλει τα αντίστοιχα φορολογικά έντυπα .
 • Να δημιουργήσουν τουλάχιστον μία (1) θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης ή αντίστοιχων θέσεων μερικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, ανάλογα με το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πράξης τους, οι Δικαιούχοι θα πρέπει να δημιουργήσουν τουλάχιστον:
 • (α) μία (1) Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) όταν το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πράξης ανέρχεται μέχρι το ποσό των 60.000,00€,
 • (β) δύο (2) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) όταν το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πράξης κυμαίνεται από 60.000,00€ έως 100.000,00€ και
 • Επισημαίνεται ότι οι ΕΜΕ που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό της πράξης του κάθε Δικαιούχου θα πρέπει και να διατηρηθούν για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας που αφορούν όλους τους ΚΑΔ πλην αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας προκήρυξης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι όλες οι περαιτέρω αναλύσεις των ΚΑΔ 01,02,03,05,06,12,97,98,99,00 είναι μη επιλέξιμες.
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την ηλεκτρονική υποβολή της επενδυτικής πρότασης και να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€  έως 100.000€.

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης. Τα ποσοστά ενίσχυσης των πράξεων των Δικαιούχων, για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ως ακολούθως:

 • Μισθολογικό κόστος Νέας/ων Θέσης/εων Εργασίας 100% και
 • όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών  70%.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν λειτουργικά έξοδα, αμοιβές τρίτων, δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης, μισθολογικό κόστος νέας/ων θέσης/εων εργασίας, δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας, προμήθεια αναλωσίμων, προμήθεια πρώτων υλών/ εμπορευμάτων, προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού παραγωγής – λοιπού εξοπλισμού, προμήθεια λογισμικών- υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού.
Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 500.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.